Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
umowa o pracę
28.03.2013 08:34

Zaległe wynagrodzenia. Jakie konsekwencje?

Niewypłacenie pensji pracownikowi może się okazać dla pracodawcy dużym obciążeniem.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartosz Krupa/East News)

_ Pracodawca nie wypłacił podwładnemu wynagrodzenia za marzec 2013 r. Pracownik rozwiązał w związku z tym umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Czy należy mu się odszkodowanie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? _

*Odpowiedź: *Jeśli powodem rozwiązania umowy o pracę jest naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracodawca wypłaca odszkodowanie w kwocie równej wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku gdy wypowiedzenie dotyczy umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Trzeba sprawdzić wynagrodzenie z miesiąca lub z trzech miesięcy

Odszkodowanie rozlicza się jak ekwiwalent za urlop. W ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§ 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.; dalej: rozporządzenie urlopowe).

Składniki wynagrodzenia dzieli się przez współczynnik urlopowy, ustalany odrębnie dla każdego roku kalendarzowego, a następnie przez obowiązującą pracownika dobową normę czasu pracy. W ten sposób ustala się stawkę ekwiwalentu przysługującą za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu (§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia urlopowego).

W odszkodowaniu przysługującym pracownikowi powinny być uwzględnione zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających moment nabycia prawa do odszkodowania (§ 16 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Nie zawsze uwzględnia się premie wynikowe

Może się zdarzyć, że pracodawca nie wypłaca całości wynagrodzenia, pomijając np. jego składniki zmienne – takie jak wypracowane przez pracownika premie wynikowe. Powstaje wówczas pytanie, czy takie składniki wynagrodzenia należy uwzględniać w odszkodowaniu za rozwiązanie umowy mimo że nie zostały pracownikowi faktycznie wypłacone.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania pracownikowi nie wypłacano premii, odszkodowanie należy obliczyć, uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości. Nie ma bowiem podstaw prawnych do uwzględnienia w takim przypadku niewypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

  • Art. 55 § 1[1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)
  • § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289).
  • § 16, 17 i 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14).
Czytaj więcej w Money.pl
Opóźniona pensja a koszt podatkowy. Kiedy rozliczyć? Niewypłacone terminowo wynagrodzenie pracownika będzie stanowiło koszt podatkowy miesiąca, w którym pracownik je otrzyma.
Potrącenia z pensji. Co wolno pracodawcy? Ile i w jakich sytuacjach pracodawca może dokonać potrącenia z pensji pracownika.
Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy Czy zasiłek chorobowy należy się zastępcy po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem zastępowanym?
Tagi: umowa o pracę, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz