Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zlecenie i własna firma

Zlecenie i własna firma

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Może ona wówczas dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia - art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

ZOBACZ TAKŻE:Składki ZUS dla przedsiębiorcówW pozostałych sytuacjach (tj. gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy-zlecenia jest równa lub wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność) tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest tytuł, który powstał wcześniej. Wówczas osoba ta może dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z drugiego tytułu lub zmienić tytuł ubezpieczeń - art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przez obowiązującą daną osobę najniższą podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność rozumie się odpowiednio bądź 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, bądź 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykład

Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 marca 2007 r. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie może być niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (tj. w marcu, kwietniu i maju 2007 r. - 1597,51 zł).
Od 1 do 30 kwietnia 2007 r. wykonywała ona również pracę na podstawie umowy-zlecenia.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy-zlecenia w kwietniu 2007 r. wyniosła 1300 zł.
W związku z tym, iż podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywanej umowy-zlecenia była niższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, osoba ta w kwietniu 2007r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Mogła również zostać objęta, na swój wniosek, ubezpieczeniami z tytułu wykonywanej w tym okresie umowy-zlecenia.

Przykład

Wspólnik spółki cywilnej podlegający od 1 marca 2007 r. z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z podstawą wymiaru składek 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (tj. w marcu, kwietniu i maju 2007 r. - 1597,51 zł), dodatkowo w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2007 r. wykonywał pracę na podstawie umowy-zlecenia. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy- zlecenia w kwietniu i maju 2007 r. wynosiła 2000 zł. W związku z tym, iż podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywanej umowy-zlecenia w każdym miesiącu jej trwania była wyższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, osoba ta w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2007 r. mogła podlegać ubezpieczeniom społecznym na dwa sposoby:

  1. w dalszym ciągu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu bycia wspólnikiem spółki cywilnej oraz dobrowolnie z umowy- zlecenia lub
  2. obowiązkowo z tytułu umowy-zlecenia oraz dobrowolnie z prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej.

Przykład

Osoba prowadząca od 1 kwietnia 2007 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalność gospodarczą, w okresie od 1 maja do 31 lipca 2007 r. wykonuje umowę-zlecenie z wynagrodzeniem miesięcznym 200 zł.
Od 1 kwietnia 2007 r. osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z podstawą wymiaru składek 280,80 zł (tj. 30% minimalnego wynagrodzenia) - spełnia warunki z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Od 1 maja do 31 lipca 2007r. tj. w okresie wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia, osoba ta podlega w dalszym ciągu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż z umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 200 zł - jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność - 280,80 zł.
Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z tytułu umowy-zlecenia.

ZOBACZ TAKŻE:

Jaki ZUS?
Przykład

Osoba prowadząca od 1 kwietnia 2007 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalność gospodarczą, wykonuje od 1 czerwca 2007 r. umowę-zlecenie z wynagrodzeniem miesięcznym 1200 zł.
Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osoba ta dokonała od 1 kwietnia 2007 r. zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z podstawą wymiaru składek 280,80 zł (tj. 30% minimalnego wynagrodzenia) - spełnia warunki z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Z uwagi na fakt, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy-zlecenia jest wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, od 1 czerwca 2007 r. podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, który powstał najwcześniej tj. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Może również dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami z drugiego tytułu lub zmienić tytuł ubezpieczeń tj. podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z umowy-zlecenia, dobrowolnie z prowadzenia działalności.

Przykład

Wspólnik spółki cywilnej podlegający od 1 stycznia 2005 r. z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z podstawą wymiaru składek 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, dodatkowo od 1 maja 2007 r. wykonuje pracę na podstawie dwóch umów-zleceń.
Z obu umów-zleceń podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Biorąc pod uwagę fakt, iż z żadnej wykonywanej umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie jest wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, od 1 maja 2007 r. osoba ta podlega w dalszym ciągu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu bycia wspólnikiem spółki cywilnej.
Z obu umów-zleceń może być natomiast objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi dobrowolnie, na swój wniosek.

Przykład

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od 1 maja 2005 r. z podstawą wymiaru składek w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Jednocześnie w okresie od 1 lutego do 31 maja 2007 r. wykonywała pracę na podstawie dwóch umów-zleceń.
Z pierwszej umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była wyższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z drugiej umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była niższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
W związku z tym, iż z jednej z wykonywanych umów-zleceń podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, osoba ta mogła podlegać ubezpieczeniom społecznym na dwa sposoby:

  1. w okresie od 1 lutego do 31 maja 2007 r. - osoba ta w dalszym ciągu podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz dobrowolnie z obu umów-zleceń lub
  2. w okresie od 1 lutego do 31 maja 2007 r. - osoba ta podlegała obowiązkowo z tytułu umowy-zlecenia, z której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz dobrowolnie z drugiej umowy-zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
WAŻNE
Podkreślić należy, iż przewidziane w art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zasady stosuje się do osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia, które jednocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.
Odnoszą się zatem także do osób, które po dopełnieniu obowiązku uzyskania odpowiedniego wpisu, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, w ramach tego wpisu prowadzą działalność zawodową oraz osób, które prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Zasady te nie dotyczą natomiast osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia oraz prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność inną niż działalność gospodarcza.
Nie stosuje
się ich również do osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, które jednocześnie wykonują umowę-zlecenie

Przykład

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął od 1 czerwca 2007 r. wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia.
Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega z tego tytułu, który powstał najwcześniej, tj. z tytułu bycia wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Może on dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z umowy-zlecenia lub zmienić tytuł ubezpieczeń z prowadzenia pozarolniczej działalności jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na umowę-zlecenie.

Przykład

Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej rozpoczęła od 1 czerwca 2007 r. wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy-zlecenia jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu współpracy.
Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, który powstał najwcześniej, tj. z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności.
Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z umowy-zlecenia lub zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń ze współpracy przy prowadzeniu działalności na umowę- zlecenie.
Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej może bowiem podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z umowy-zlecenia także wtedy, gdy podstawa wymiaru składek z tej umowy jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu współpracy.

Przykład

Adwokat, po uzyskaniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, w ramach tego wpisu prowadzi od 1 kwietnia 2007 r. działalność zawodową - wykonuje zawód adwokata.
Z tytułu prowadzenia działalności osoba ta od 1 kwietnia 2007 r. dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z podstawą wymiaru składek 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Jednocześnie od 1 czerwca 2007 r. adwokat wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia. Z tytułu umowy-zlecenia miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Adwokat od 1 czerwca 2007 r. w dalszym ciągu obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności. Tym samym nie może zmienić tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z prowadzenia działalności na umowę-zlecenie.
Z tytułu umowy-zlecenia ubezpieczenia społeczne dla tej osoby mają natomiast charakter dobrowolny.

WAŻNE
Przewidziane w art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zasady stosuje się począwszy od 1 listopada 2005 r. także w przypadku gdy działalność gospodarczą prowadzi osoba zatrudniona jednocześnie na podstawie umowy-zlecenia zawartej przed 1 listopada 2005 r., a wykonywanej również po tej dacie.
W sytuacji jednakże, gdy przed 1 listopada 2005 r. osoba wykonująca umowę-zlecenie (z podstawą wymiaru składek niższą od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność) i prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nabyła prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wykonywania umowy- zlecenia, obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z działalności może być objęta po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Także w sytuacji, gdy po 1 listopada 2005 r. osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy-zlecenia nabywa prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wykonywania tej umowy, obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z prowadzonej działalności może zostać objęta po zakończeniu okresu pobierania zasiłku lub świadczenia.
Jeżeli zasiłek lub świadczenie przysługuje przez część miesiąca kalendarzowego, dla celów ustalenia z jakiego tytułu osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w pozostałej części miesiąca należy porównać kwoty podstawy wymiaru składek z umowy-zlecenia w tym miesiącu oraz najniższej podstawy wymiaru składek z działalności dla tej części miesiąca, za którą osoba nie pobrała zasiłku lub świadczenia z umowy-zlecenia.
Podstawę tę ustala się dzieląc kwotę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom - art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
ZUS
Czytaj także
Polecane galerie