Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zmiany w ustawie o rachunkowości

0
Podziel się:

Nastąpiła kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości. Zmianie ulegają zasady wyceny udziałów własnych (akcji) oraz wyceny nieruchomości, które teraz należy amortyzować. Niewielkie zmiany dotyczą również przeprowadzania inwentaryzacji

bFeyiReJ

Nastąpiła kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości. Zmianie ulegają zasady wyceny udziałów własnych (akcji) oraz wyceny nieruchomości, które teraz należy amortyzować. Niewielkie zmiany dotyczą przeprowadzania inwentaryzacji, nowelizacja wskazuje również zasady ujmowania dopłat wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawozdaniach jednostek powiązanych.

31 grudnia 2003 r. została opublikowana kolejna zmiana ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm., dalej zwanej uor). Nowelizacja wynika z ustawy z 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 229, poz. 2276).
Podstawowe zmiany dotyczą zasad wyceny udziałów (akcji) własnych oraz inwestycji w nieruchomości, które teraz należy amortyzować.

„Mniejsze jednostki gospodarcze, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych i ogłaszaniu nie muszą tworzyć rezerw ani aktywów na odroczony podatek dochodowy, co doprowadzi do uproszczenia prowadzonej rachunkowości” wskazuje dobre strony nowelizacji Katarzyna Woźniak, ekspert serwisu internetowego Portal FK.

bFeyiReL

Nowelizacja wskazuje również zasady ujmowania dopłat wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawozdaniach jednostek powiązanych.

Zmiany nastąpiły również w początkowych artykułach uor określających zakres jej stosowania oraz definicje. Przepisy ustawy o rachunkowości, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funduszy celowych, nie mających osobowości prawnej (art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. d uor). Dotychczas status prawny funduszy celowych nie był sprecyzowany.

Po nowelizacji przez pozostałe koszty i przychody operacyjne należy rozumieć koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:
a) z działalnością socjalną,
b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji.
(art. 3 ust. 1 pkt 32 uor)

Katarzyna Woźniak, ekspert serwisu internetowego Portal FK zwraca uwagę, że „przed nowelizacją przychody i koszty nie dotyczyły utrzymania i zbycia nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji”.

bFeyiReR

Zmiany dotyczą również zamykania ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 4, 5 uor).
Po zmianie księgi rachunkowe zamyka się:
· w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, w szczególności na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
· na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, w szczególności na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia i podziału.

„Dotychczas księgi należało zamykać w jednostce przejmowanej na dzień przejęcia jednostki przez inną jednostkę oraz na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku połączenia powstawała nowa jednostka” przypomina Katarzyna Woźniak, ekspert serwisu internetowego Portal FK.

Zmiany w zasadach przeprowadzania inwentaryzacji dotyczą zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową oraz zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną (art. 26 ust 3 pkt 3, 4, 5 uor).

Jeżeli jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację to jej terminy i częstotliwość, określone w uor uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:
· środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie i znajdujących się na terenie strzeżonym - przeprowadzono raz w ciągu 4 lat.,
· zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki – przeprowadzono raz w roku,
· zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną – przeprowadzono raz w roku.

bFeyiRfm
KOMENTARZE
(0)