Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmiany w zatrudnianiu młodocianych

Od 1 maja br. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia dot. przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz ich wynagradzania.

Podziel się
Dodaj komentarz

Od 1 maja br. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia dot. przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz ich wynagradzania.

Przypomnijmy - w rozumieniu kodeksu pracy „młodocianym” jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młode osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych mogą być zatrudniane jedynie w celu przygotowania zawodowego.

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz sposób wynagradzania młodych pracowników określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

W Dzienniku Ustaw Nr 53 poz. 472 opublikowano nowelę do ww. rozporządzenia. Nowelizacja dostosowuje jego treść do przepisów ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się na 2 sposoby, tj. poprzez:
- naukę zawodu bądź
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Dotychczasowe przepisy nie określały, do jakiego rodzaju zajęć można przyuczać młodocianego pracownika. Brak jednoznacznej regulacji pozwalał na prowadzenie przyuczenia do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
Luka ta została zlikwidowana nowelizacją ust. 3 w § 1 rozporządzenia. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu - przyuczenie do wykonywania określonej pracy powinno przygotować młodocianego pracownika do zatrudnienia go w charakterze przyuczonego robotnika do prac związanych z nauką zawodu:
- wymienionego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
- a u pracodawców będących rzemieślnikami - również w klasyfikacji zawodów i specjalizacji dla potrzeb rynku pracy.

Nowela rozporządzenia nakłada na pracodawców nowe obowiązki informacyjne. Według zmienionego § 3a pracodawca powinien zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracodawcy będący rzemieślnikami zawiadamiają także izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę pracodawcy.

Zmianie uległ również przepis § 8 pkt 1. Od 1 maja br. pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu powinien realizować program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego. Zapis ten odnosi się także do pracodawców, którzy zawarli z młodocianym umowę na czas określony.

Nowe brzmienie uzyskały przepisy § 11 ust. 2-4 oraz 6. Ujednolicono w ten sposób terminologię dotyczącą pokrywania przez pracodawcę kosztów egzaminów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania weszło w życie 1 maja br.

Do młodocianych, którzy w dniu wejścia w życie noweli odbywali przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy - zastosowanie mają przepisy sprzed nowelizacji.

Tagi: zmiany, msp
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz