Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zwolnienie lekarskie - czy wystarczy ksero?

Zwolnienie lekarskie - czy wystarczy ksero?

Fot. Lech Muszyński /PAP

Świadczenia chorobowe wypłaca się na podstawie wystawianych przez lekarza formularzy ZUS ZLA. Co jednak, gdy pracownik takie zwolnienie zgubi?

Utrata ZUS ZLA

Niewątpliwie problem stwarza sposób postępowania w sytuacji, gdy pracownik zgubi zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA. Podstawą do wypłaty świadczenia jest wtedy wypis z kopii zaświadczenia znajdującej się w posiadaniu lekarza wystawiającego dane zwolnienie - musi być ona przechowywana przez okres 3 lat. Może to być również jej kserokopia poświadczona przez lekarza.

Kopia ZUS ZLA

Często zdarza się też, że osoba pracująca w kilku firmach otrzymane zaświadczenie lekarskie dostarcza do podstawowego miejsca zatrudnienia, natomiast w pozostałych przedstawia jego kserokopie - nieraz poświadczane przez pracodawcę, u którego znajduje się formularz. Kserokopia ta nie może jednak stanowić podstawy do wypłacenia świadczenia. Pracownik powinien zgłosić lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie, że posiada kilka tytułów do ubezpieczenia i poprosić o wydanie odpowiedniej ilości formularzy.

Pozostałe dokumenty

Przy staraniach o przyznanie poszczególnych świadczeń chorobowych pracownicy - oprócz druku ZUS ZLA - muszą przedłożyć jeszcze inne dokumenty. Wyszczególnione są one w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 65, poz. 742 ze zm.). Te, z którymi najczęściej mogą mieć do czynienia pracodawcy przedstawia tabela nr 1.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń chorobowych:
Zasiłek chorobowy:

 • -zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA,
 • -zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a - o ile płatnikiem zasiłku jest ZUS.
Świadczenie rehabilitacyjne:

Pracownik zainteresowany otrzymaniem świadczenia składa wniosek na druku ZUS Np-7, w którym wypełniasz część II. Musisz też wypełnić wywiad zawodowy z miejsca pracy (ZUS N-10), a jeżeli płatnikiem świadczenia będzie organ rentowy, dodatkowo - ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a.

Do wniosku dołącza się również zaświadczenie o stanie zdrowia pracownika wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9, a także protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy- gdy przyczyną niezdolności do pracy pracownika jest wypadek przy pracy lub decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego - gdy przyczyną niezdolności do pracy jest choroba zawodowa.

Komplet dokumentów powinien być złożony w ZUS najpóźniej 6 tygodni przed upływem okresu zasiłkowego.

Jeżeli jesteś uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych, podstawą do wypłacania świadczenia rehabilitacyjnego będzie decyzja o jego przyznaniu wydana przez ZUS.


Zasiłek macierzyński:

 • -zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu - do wypłaty zasiłku za okres przed porodem, lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - do wypłaty zasiłku za okres po porodzie,
 • -oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego albo kolejnego dziecka,
 • -zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego oraz zaświadczenie ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a - o ile płatnikiem zasiłku będzie organ rentowy.

Zasiłek opiekuńczy:

 • wniosek na formularzu ZUS Z-15,
 • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA- jeśli zasiłek przysługuje z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny( w tym chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat),
 • oświadczenie o pozostawaniu z chorym członkiem rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli zasiłek przysługuje z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, oprócz wniosku, niezbędne są:

 • oświadczenie pracownika - w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
 • decyzja właściwego inspektora sanitarnego - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - w przypadku:

- porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeśli okoliczności te uniemożliwiają mu sprawowanie opieki,

- pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

 

chorobowe, l4, zwolnienie lekarskie, zus zla
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
lala
80.54.121.* 2007-02-09 16:43
Zgubi? A co to dziecko, które należy prowadzić za rączkę?
Otrzymane L-4 należy niezwłocznie dostarczyć pracodawcy albo wysłać.Nie widzę problemu. Natomiast jeśli chodzi o wystawianie kilku egzemplarzy zaśw. ZUS ZLa, to powinno zostać tak jak do tej pory.