Notowania

Likwidacja spółki z o.o. Jak przebiega?

Likwidacja spółki z o.o. to koniec jej funkcjonowania. Odpowiedni proces likwidacji został nałożony na przedsiębiorców z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony ewentualnym wierzycielom spółki.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Shutterstock.com)
Bilans likwidacyjny spółki z o.o. muszą podpisać wszyscy likwidatorzy (Fot: pressmaster)

Likwidacja spółki z o.o. – zgłoszenie do KRS

Likwidacja spółki z o.o. rozpoczyna się od podjęcia takiej uchwały przez jej wspólników. Musi ona znaleźć się w protokole ze zgromadzenia wspólników, który sporządza notariusz. W tej samej uchwale powołuje się także likwidatora lub likwidatorów.

Tak przygotowany dokument należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jako załącznik do formularza KRS Z 61 – wniosku o zmianę wpisu KRS. Oprócz tego elementem niezbędnym do prawidłowego wyrejestrowania spółki jest dowód dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgłoszenie do KRS objąć musi także wskazanie osób, które są wyznaczone jako likwidatorzy spółki i sposób ich reprezentacji w okresie likwidacji. Likwidatorzy muszą złożyć również poświadczone notarialnie podpisy.

W trakcie procesu likwidacji spółka obowiązkowo musi działać pod nazwą z dodanym zwrotem "w likwidacji".

Rola likwidatora spółki z o.o.

Likwidatorzy spółki z o.o. odpowiedzialni są za właściwe przeprowadzenie procesu likwidacji. To właśnie oni tworzą bilans otwarcia likwidacji oraz wezwanie wierzycieli spółki do złożenia ich roszczeń w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ogłoszenia likwidacji. Ogłoszenie tego dotyczące publikowane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele muszą mieć dowód na prawdziwość swoich wierzytelności.

Treść wezwania, które kierowane jest do wierzycieli, nie może zawierać żadnych obostrzeń związanych z wierzycielami spółki. Likwidatorzy, którzy mają świadomość, że istnieją jeszcze inni wierzyciele albo jakieś kwoty wierzytelności są sporne, mają obowiązek odłożenia sumy pieniędzy potrzebnych do zaspokojenia tych potrzeb do depozytu sądowego.

Kolejne kroki likwidacji

Po powiadomieniu wierzycieli o likwidacji spółki z o.o., likwidatorzy są zobowiązani do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem NIP oraz VAT, a także w urzędzie skarbowym. Dzieje się tak za sprawą złożenia druku NIP-2 oraz VAT-R. Nieprzekraczalny termin wynosi siedem dni od chwili podjęcia decyzji o likwidacji spółki.

Bilans otwarcia likwidacji należy sporządzić w czasie 15 dni od wydarzeń, które spowodowały likwidację. Podpisują go wszyscy likwidatorzy. Powinien on być przedstawiony wspólnikom do wglądu na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników. Jeżeli likwidacja spółki z o.o. się przeciąga i trwa ponad rok, likwidatorzy po upływie roku przedstawiają wspólnikom wyniki bilansu finansowego za poprzedni okres.

Bilans likwidacyjny zawiera wszystkie składniki według ich wartości zbywczej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wartość aktywów ocenia się po cenie ich sprzedaży netto. Jednakże ceny te nie mogą przewyższać cen nabycia oraz kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Likwidacja spółki z o.o. oznacza, że połączone zostają składniki wchodzące w skład kapitału własnego, także kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy. Jednocześnie pomniejsza się go o udziały własne. Powstaje w ten sposób jeden kapitał.

Zgodnie z prawem, likwidatorzy dążyć powinni do zakończenia bieżących interesów spółki za sprawą ściągnięcia wierzytelności, dokonania wszelkich zaległych opłat i sprzedaży majątku spółki.

Nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji spółki, przystąpić można do podziału jej majątku pomiędzy wspólnikami. Najpierw jednak muszą zostać zaspokojenie roszczenia wierzycieli i dokonane wszelkie opłaty.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz