Notowania

darowizna
29.06.2012 08:49

Darowizna na rzecz miasta a odliczenie i koszty

Sprawdź, czy darowiznę swojej firmy na rzecz miasta możesz wykorzystać w celu obniżenia zobowiązań podatkowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Burmistrz Miasta zwrócił się do Spółki z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego, które ma być przeznaczone na budowę pomnika na centralnym placu miasta. Jednocześnie udzielenie wsparcia nie jest powiązane z żadnym świadczeniem wzajemnym ze strony Burmistrza Miasta. Spółka wyraziła chęć wsparcia projektu oraz dokonała przekazania środków w drodze przelewu bankowego. Powstaje zatem pytanie czy przekazana kwota darowizny może stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP).

Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Nieodpłatność darowizny oznacza, że darczyńca nie otrzymuje i nie oczekuje w przyszłości od obdarowanego żadnych rekompensat ani wzajemnych świadczeń. Darowizna jest więc odrębnym zdarzeniem i nie jest powiązana z innymi przejawami aktywności gospodarczej podatnika.

Tym samym przekazane środki pieniężne będą stanowić darowiznę, gdyż w zamian za ich przekazanie Spółka nie otrzyma żadnego świadczenia wzajemnego od obdarowanego.

Przekazywane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych darowizny zasadniczo nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, z wyjątkiem darowizn przekazywanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej oraz wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej (por. art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o PDOP).

Z powyższego wynika, iż Spółka nie ma możliwości ujęcia przedmiotowej darowizny w kosztach uzyskania przychodów. Rozważenie możliwości ujęcia kwoty przekazanej na rzecz Miasta w celu wsparcia budowy pomnika w kosztach uzyskania przychodów byłoby dopuszczalne pod warunkiem, iż w zamian za otrzymane wsparcie Miasto zobowiązałoby się do świadczenia czynności o charakterze promocji, reklamy (zamieszczanie logo, banerów reklamowych w miejscach publicznych, rozpowszechnianie ulotek informujących o zaangażowaniu Spółki w budowę pomnika). W takim bowiem przypadku przekazane środki pieniężne nie stanowiłyby bowiem darowizny nie byłyby bowiem przekazane pod tytułem darmym, lecz jako wynagrodzenie za świadczone na rzecz Spółki przez miasto usługi promocji/reklamy.

Darowizna a odliczenie od podstawy opodatkowania

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy o PDOP podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, aby można było dokonać odliczenia od dochodu, darowizna musi spełniać dwie kumulatywne przesłanki:

  • powinna być przekazana na cele enumeratywnie określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.

Kwota darowizny podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć 10% dochodu. Ponadto, dokonanie darowizny powinno zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (art. 18 ust. 1c ustawy o PDOP).

Organizacjami na rzecz których można przekazać darowizny, aby korzystać ze zwolnienia są zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Do jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zalicza się m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, co prowadzi do wniosku, iż przekazana darowizna nie spełnia warunków określonych w przepisie art. 18 ust. 1 ustawy o PDOP i jako taka nie może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Podsumowując, w przypadku dokonania darowizny na rzecz Miasta podatnik nie może zaliczyć takiej darowizny do kosztów uzyskania przychodów. Darowizna ta nie może jednocześnie być odliczona od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Czytaj więcej w Money.pl
Kara umowna może zmniejszyć przychód W niektórych sytuacjach z ekonomicznego punktu widzenia korzystniej dla przedsiębiorcy jest zapłacić karę umowną i odstąpić od wykonania umowy.
Spadek i darowizna. Zobacz, od czego zależy wartość podatku Określenie wartości nabytych rzeczy i praw potrzebne jest zarówno do określenia wysokości podatku jak też ustalenia czy podatek należy rozliczyć.
Kiedy podatek może być kosztem? Podatnik powinien pamiętać, że uregulowane przez niego wartości zobowiązań podatkowych można zaliczyć do kosztów podatkowych, jednakże nie wszystkie.
Tagi: darowizna, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz