Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Dla kogo jaki PIT?

Fot. Noam Wind/Dreamstime.com

Podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36. Jeżeli płaci podatek liniowy złoży zeznanie na formularzu PIT-36L. Przychody uzyskane tytułem wynagrodzenia za pracę rozliczyć należy zgodnie z wzorem PIT-37. Zakład pracy rozliczający pracowników skorzysta z formularza PIT-40.

Podatnik ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego do 30 kwietnia 2009 roku.ZOBACZ TAKŻE:

Zeznanie PIT - 36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku przeznaczone jest dla podatników, którzy:

 • Prowadzili:
 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • działy specjalne produkcji rolnej.
 • Uzyskali przychody:
 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek.
 • Korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy).
 • Są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy.
 • Sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, 6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną).
 • Obniżają dochód o straty z lat ubiegłych.
 • Wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznanie PIT- 36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku. Formularz dla podatników płacących podatek liniowy. Formularz przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Zeznanie PIT-37 przeznaczone jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:

 • Wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, oraz

 

 • Nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, oraz
 • Nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci.

W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

Zeznanie PIT-38 przeznaczone jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

 • Odpłatnego zbycia:
 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach mających osobowość prawną.
 • Objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zeznanie PIT-40 przeznaczone jest dla podatników, których rozlicza zakład pracy.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Ptak98
193.107.199.* 2012-01-31 22:58
też mi pomocny artykuł...przerżnięty z formularzy