Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nota korygująca przy połączeniu spółek. Jak ją wystawić?

0
Podziel się:

Można mieć wątpliwości, jak należy postąpić w sytuacji, gdy po dniu połączenia kontrahenci nadal wystawiają faktury na spółkę przejętą.

Nota korygująca przy połączeniu spółek. Jak ją wystawić?
(endopack/iStockphoto)

Podatnicy, którzy dokonali połączenia spółek często zastanawiają się, jak należy postąpić w sytuacji, gdy po dniu połączenia kontrahenci nadal wystawiają faktury na spółkę przejętą, tzn. spółkę, której byt prawny już ustał.

Załóżmy, iż Spółka A w dniu 28 lutego 2012 r. przejęła Spółkę B. Mimo powiadomienia dostawców towarów o połączeniu, Spółka A otrzymuje faktury VAT wystawione po dniu 20 kutego 2012 r., na których jako nabywca wskazywana jest Spółka B. W związku z powyższym powstaje wątpliwość czy w niniejszym przypadku spółka przejmująca, tj Spółka A uprawniona jest do wystawienia not korygujących zmieniających dane nabywcy, tj. dane spółki przejętej na dane dane spółki przejmującej.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 93 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Z kolei w myśl art. 93 § powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: innej osoby prawnej (osób prawnych); osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionego na wstępie przykładu należy stwierdzić, iż z dniem połączenia spółka przejmująca weszła w prawa i obowiązki podatkowe spółki przejętej. Sukcesja ta obje?ła także prawo m.in. do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które przysługiwało spółce przejętej.

Podatnicy mają obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkowa? bez podatku, podstawę, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT). Szczegółowe zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur VAT. I tak, w myśl § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Jednocześnie nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury dotyczących kwoty netto, stawki oraz kwoty podatku może (ma prawo) wystawić fakturę nazwaną notą korygującą (§ 15 ust. 1 powyższego rozporządzenia).

Należy podkreślić, iż użyty przez ustawodawcę zwrot: _ jakakolwiek informacja wiążąca się z (...) nabywcą _, oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym, itp. tym samym za pomocą noty korygującej co do zasady mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. W konsekwencji, niedopuszczalne jest wystawienie noty korygującej zmieniającej stronę danej transakcji. Przy czym, w opinii Autora, w przypadku sukcesji podatkowej nowo powstały podmiot nie jest całkowicie odrębnym (nowym, innym) podatnikiem VAT. Jest to naste?pca prawny, który kontynuuje działalność podmiotu, który został przejęty.

Reasumując, co do zasady, za pomocą noty korygującej nie może zmieniać nabywcy wskazanego na fakturze. Wyjątek od powyższej reguły stanowi sukcesja podatkowa. Tym samym, w świetle powyższego spółka przejmująca jest uprawniona do wystawienia not korygujących do faktur wystawionych po dniu połączenia spółek, a zawierających dane spółki przejętej.

Czytaj więcej w Money.pl
Drobne błędy faktury poprawi nabywca Przedsiębiorcy, którzy wystawili lub otrzymali błędnie wypełnioną fakturę VAT, zobowiązani są do dokonania niezbędnej korekty jej zapisów.
Błędy na fakturze VAT. Jakie konsekwencje? Jedną z konsekwencji jest utrata prawa do odliczenia VAT-u z danej faktury.
Zawieszenie działalności spółek prawa handlowego Przedsiębiorca może zwiesić spółkę bez podania przyczyny pod warunkiem, że umowa danej spółki nie określa szczegółowo warunków możliwości jej zawieszenia.
wiadomości
podatki
KOMENTARZE
(0)