Notowania

pit
01.12.2006 12:54

PIT 2007 - zmiany ważne dla przedsiębiorców

Czy w przyszłym roku będzie mniej biurokracji? Ile będzie można wrzucić jednorazowo w koszty zamiast amortyzować? Jak funkcjonować w obliczu nowej definicji działalności gospodarczej?

Podziel się
Dodaj komentarz

Czy w przyszłym roku będzie mniej biurokracji? Ile będzie można wrzucić jednorazowo w koszty zamiast amortyzować? Jak funkcjonować w obliczu nowej definicji działalności gospodarczej?

Poniżej omawiamy istotne dla firm zmiany.

1.*„Działalność gospodarcza" po nowemu (art. 5a i 5b)*

Od 1 stycznia 2007 r. przedsiębiorcy będą działać w świetle nowej definicji działalności gospodarczej. Obecnie za pozarolniczą działalność gospodarczą ustawa PIT uważa „działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9".

Podatkowa definicja pozarolniczej działalności gospodarczej (działalności gospodarczej) wg nowych zapisów zbliży się do unormowań przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i określać będzie:

działalność zarobkową:

● wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową

● polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż

● polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dodatkowego przepisu, który ma ogromne znaczenie dla osób zarabiających w ramach tzw. samozatrudnienia.

Zgodnie z dodanym art. 5b od przyszłego roku za pozarolniczą działalność gospodarczą nie będą uznawane czynności, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

● odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności

● są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności

● wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

ZOBACZ TAKŻE:

Osoby prowadzące własne firmy powinny dokładnie przyjrzeć się umowom zawartym ze swoimi klientami. Jeśli okaże się, że kontrakt spełnia wszystkie trzy ww. warunki - fiskus uzna taką współpracę za stosunek pracy a nie za usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku konsekwencje podatkowe oraz ubezpieczeniowe dotkną zarówno samozatrudnionych jak i ich zleceniodawców.

2. *Nowe definicje (art. 5a)*

Do słowniczka pojęć wprowadzono definicję samochodu osobowego. Od 1 stycznia 2007 r. samochodem osobowym w rozumieniu ustawy o podatku PIT będzie pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W dalszej części przepisu ustawodawca przewidział kilka wyjątków od tej generalnej reguły.

Zapisanie w ustawie o PIT definicji auta sprzyja ujednoliceniu przepisów podatkowych. Podobną samochodową regułkę znają już podatnicy VAT.

Do samochodów nabytych przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosować należy przepisy „starej" ustawy o PIT.

W kolejnym punkcie słowniczka pojawiła się definicja Małego podatnika. Wg ustawy będzie to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro. Zdefiniowanie pojęcia Małego podatnika służyć ma przepisom „nowej" amortyzacji (patrz pkt 5).

Do słowniczka wprowadzono pojęcia zakładu zagranicznego i certyfikatu rezydencji.

3. *Działy specjalne też liniowo (art. 9a ust 7 i 8)*

Od przyszłego roku przedsiębiorcy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i rozliczający się w oparciu o księgi - będą mogli wybrać opodatkowanie 19 proc. podatkiem liniowym. Aby przejść na podatek liniowy należy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o swoim wyborze.

_ Uwaga! Oświadczenie o wyborze liniowego PIT na 2007 rok podatnicy składają w innym terminie, tj. do 20 stycznia 2007 roku (art. 18 noweli). _

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku podatkowego - termin zawiadomienia wynosi 7 dni od rozpoczęcia działalności.

Wybór sposobu opodatkowania automatycznie przedłuża się na lata następne, chyba że podatnik do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy złoży w US zawiadomienie o rezygnacji z podatku liniowego.

4. *Różnice kursowe (art. 14b i 24c)*

Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą mogli wybrać sposób rozliczania różnic kursowych (dodany art. 14b) pomiędzy zasadami przewidzianymi w ustawie o PIT a regułami prawa bilansowego.

W art. 24c ustawy o PIT wprowadzono pojęcia dodatnich i ujemnych różnic kursowych. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z różnicami dodatnimi czy też ujemnymi - wartości te będą zaliczane odpowiednio do przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów.

Podatnicy muszą pamiętać, iż w przypadku wyboru metody zgodnej z przepisami o rachunkowości - będą musieli pozostać jej wierni przez okres co najmniej trzech lat podatkowych. W tym okresie sporządzane przez nich sprawozdania finansowe podlegać będą badaniu przez podmioty do tego uprawnione.

5. *Szybka amortyzacja (ust. 7-12 w art. 22k, art. 13 noweli)*

W przyszłym roku Mali podatnicy (patrz punkt 2) będą mogli wrzucić bezpośrednio w koszty wydatki poniesione na zakup środków trwałych, zarówno nowych jak i używanych. Łączna wartość takich odpisów (niezależnie od ilości środków trwałych) nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym kwoty 50 tys. euro.

Większe firmy skorzystają z tej możliwości jedynie w roku podatkowym, w którym rozpoczną działalność.

Jednorazowy odpis zastąpi funkcjonującą obecnie 30 proc. amortyzację fabrycznie nowych środków trwałych.

Podatnicy dokonujący amortyzacji: budynków (lokali) i budowli, nowych środków trwałych z 30 proc. odpisem w pierwszym roku podatkowym oraz środków transportu amortyzowanych w trybie przyspieszonym - mogą w przyszłym roku kontynuować amortyzację według obranych wcześniej metod.

6. *Inny moment powstania przychodu (art. 14)*

Od stycznia moment powstania przychodu w podatku PIT zbliży się do uregulowań dot. daty powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Co do zasady, za datę powstania przychodu uważać się będzie dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień:

● wystawienia faktury albo

● uregulowania należności.

Jeżeli strony ustalą, iż usługa zostanie rozliczona w okresach rozliczeniowych, datą powstania przychodu będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten znajdzie zastosowanie odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego.

W przypadku otrzymania przychodu, do którego nie stosuje ww. zasad - za datę powstania przychodu uznawać się będzie dzień otrzymania zapłaty.

Doprecyzowano również zasady przeliczania przychodów w walutach obcych na złote. Po 31 grudnia br. przychody w walucie obcej należy ustalać wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

7. *Koszty - szersza definicja i rozliczanie w czasie (art. 22)*

Rozszerzono dotychczasową definicję kosztów podatkowych, uznając za k.u.p. wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Podobnie jak w przychodach, tak i w kosztach doprecyzowano sposób przeliczania „walutowych" wydatków. Otóż koszty poniesione w walutach obcych przeliczać się będzie na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

*Nowela porządkuje także potrącalność kosztów w czasie *

U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, potrącalne będą w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody.

W kolejnych przepisach nowela określa datę potrącenia kosztów, które zostały poniesione po zamknięciu roku.

Koszty pośrednie natomiast podatnik potrąci w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty dotyczyć będą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie będzie możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego - w takim przypadku stanowić będą k.u.p. proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uważać się będzie dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Opisane wyżej zasady będą miały zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Za dzień poniesienia kosztu w tym przypadku uważać się będzie dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu.

8. *Odmrożona skala i wyższe koszty pracownicze (art. 8 i 10 noweli)*

W 2007 roku obowiązywać będzie następująca skala podatkowa:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
43 405 19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43 405 85 528 7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405 zł
85 528 20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 r. z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej koszty uzyskania przychodów:

● wynoszą 108 zł 50 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1 302 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

● nie mogą przekroczyć łącznie 1 953 zł 23 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

● wynoszą 135 zł 63 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 627 zł 56 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

● nie mogą przekroczyć łącznie 2 441 zł 54 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

9. *Abonament w przychodni będzie kosztem podatkowym (uchylony pkt 60 w art. 23 ust. 1)*

Z katalogu wartości, które nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wykreślono zapis, na podstawie którego nie podlegały zaliczeniu do k.u.p. wydatki na finansowanie usług medycznych pracowników. Od 1 stycznia 2007 r. tego typu wydatki będzie można zaksięgować w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

10. Reklama bez limitu (art. 23 ust. 1 pkt 23)

Z ustawy o PIT znika podział na reklamę publiczną i niepubliczną, a także limit do którego można było odliczać koszty reklamy niepublicznej. Od przyszłego roku wydatki na reklamę w całości będą zaliczane do k.u.p.

Koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów (w tym alkoholowych) nie będą stanowiły kosztu podatkowego.

11. *Pożegnanie z deklaracjami (art. 38, 44)*

Od przyszłego roku przejdą do lamusa miesięczne deklaracje PIT-5. Podatnicy rozliczający się w okresach miesięcznych, będą jedynie opłacać zaliczki, bez konieczności sporządzania i przesyłania do US deklaracji podatkowej. Pojawi się też możliwość kwartalnego opłacania podatku. Dotyczyć ona będzie Małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.

Pracodawcy pożegnają się również z deklaracjami PIT-4. Od 2007 roku płatnicy będą przekazywać do US tylko kwoty pobranych zaliczek na podatek. Raz do roku trzeba będzie sporządzić deklarację i złożyć ją w US, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Tagi: pit, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz