Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Podatek od wycofanych środków trwałych

0
Podziel się:

Jeśli samochód lub maszyna były amortyzowane w firmie, a później wykreślone z ewidencji środków trwałych - ich późniejsza sprzedaż może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku.

Podatek od wycofanych środków trwałych

Jeśli samochód lub maszyna były amortyzowane w firmie, a później wykreślone z ewidencji środków trwałych (likwidacja firmy, przekazanie na potrzeby własne) - ich późniejsza sprzedaż może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku od przychodów z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy często zapominają, iż sprzedaż składników majątku, które wcześniej użytkowane były w firmie jako środki trwałe, rodzi obowiązek rozliczenia się z fiskusem. Taką transakcję należy opodatkować jak dochód „firmowy", jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem 6ciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności.

Nie ważne jest przy tym, czy podatnik nadal prowadzi firmę, czy też już dawno ją zlikwidował.

Jeśli dany składnik majątku nie został w firmie całkowicie zamortyzowany - można obniżyć przychód o niezamortyzowana część wartości początkowej sprzedawanego środka trwałego.

| Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek |
| --- |
| Fragment postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego Sygnatura 1437/ZDD/423/415/HL/2006/2007 Data 2007.02.08 Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z póź. zm.) decydujące znaczenie dla zaliczenia przychodu do danej kategorii źródeł przychodów ma nie tyle kryterium czasowe, ile przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodów ze źródłem ich uzyskania. Zgodnie z przepisem art. 14 ust.2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również: przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi. Przepis powyższy nie stawia warunku, aby zbycie składników majątku nastąpiło w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, wymaga jednak, aby sprzedawane rzeczy lub prawa (składniki majątku) były
uprzednio wykorzystywane przez sprzedającego w działalności gospodarczej. Reasumując, sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, a zbytego po likwidacji tej działalności gospodarczej, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej. Nie będzie natomiast przychodem z odrębnego źródła, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. |

| Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik |
| --- |
| Fragment postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego Sygnatura PB1-415/132/06/EK Data 2007.02.15 Osoba prowadząca działalność gospodarczą i wykorzystująca do tej działalności dany środek trwały może w każdym momencie podjąć decyzje o jego wycofaniu z działalności i przeznaczeniu na potrzeby własne. Wówczas w ewidencji środków trwałych należy zawrzeć adnotację, z której będzie wynikała data i przyczyna wycofania danego środka trwałego z działalności gospodarczej. Przekazanie środka trwałego na cele osobiste oznacza jedynie zakończenie amortyzacji. Podatnik nie osiągnie w tym momencie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Uzyskanie przychodu nastąpi dopiero w razie odpłatnego zbycia środka trwałego, o ile pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności gospodarczej i dniem jego zbycia nie upłynie sześć lat. Po upływie tego okresu dochód ze sprzedaży będzie wolny od podatku. Sposób obliczenia dochodu z odpłatnego zbycia
składnika majątku stanowiącego środek trwały został uregulowany w art. 24 ust. 2 zdanie 2 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do którego dochodem, z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1,wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości. |

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)