Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Preferencje podatkowe dla działalności związanej z edukacją

0
Podziel się:

Ze zwolnienia można skorzystać zarabiając nie tylko na korepetycjach, ale także prowadząc niepubliczną szkołę.

Preferencje podatkowe dla działalności związanej z edukacją
(skynesher/iStockphoto)
bESjXZKJ

Ustawy podatkowe przewidziały szereg preferencji dla osób, które działają w branży edukacyjnej. Ze zwolnienia można skorzystać zarabiając nie tylko na korepetycjach, ale także prowadząc niepubliczną szkołę.

W związku z początkiem roku szkolnego Tax Care sprawdził kto może otworzyć niepubliczną szkołę i na jakie preferencje podatkowe mogą liczyć osoby działające w branży edukacyjnej.

| Zasady zakładania szkół niepublicznych reguluje rozdział 8 ustawy o systemie Oświaty. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty. Wpis do ewidencji dokonywany jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Zgłaszający otrzymuje z urzędu zaświadczenie o wpisie do ewidencji (kopia zaświadczenia przekazywana jest właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu). Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymaganych ustawą wszystkich danych i mimo wezwania nie zostanie uzupełnione w wyznaczonym terminie lub statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania
nie został zmieniony, trzeba jednak liczyć się z decyzją odmowną. System oświaty obejmuje w szczególności: 1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego; 2) szkoły: a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, d) artystyczne; 3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 4) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania
i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 5) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych; 6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. |
| --- |

bESjXZKL

Dla fiskusa prowadzenie szkoły to działalność gospodarcza

Chociaż zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzenie szkoły lub placówki oraz formy wychowania przedszkolnego, nie stanowi działalności gospodarczej to jednak inaczej sytuacja wygląda w ustawach podatkowych.

Osoby fizyczne, które osiągają dochody z prowadzenia niepublicznych szkół są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, a przychody uzyskane z tego tytułu są zaliczane do działalności gospodarczej. Takie stanowisko potwierdza także fiskus (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 21.10.2009 r., nr ITPB1/415-611/09/WM).

| Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT jest m. in. działalność usługowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł określonych w ustawie o PIT (art. 5a pkt 6 ustawy o PIT). |
| --- |

bESjXZKR

Podobnie sytuacja wygląda na gruncie ustawy o VAT. Tu również prowadzenie szkoły niepublicznej, czy przedszkola mieści się w definicji działalności gospodarczej i jest objęte ustawą o VAT.

| Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). |
| --- |

Jest przychód, ale nie ma podatku

Na gruncie podatku dochodowego obowiązuje zwolnienie dla działalności edukacyjnej. Obejmuje ono dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Jest jednak istotne ograniczenie. Szkoła nie zapłaci bowiem podatku tylko od tej części dochodu, którą wyda na cele szkoły w danym roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Analogiczne zwolnienie zostało przewidziane dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Ma ono zastosowanie w sytuacji, gdy dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły;

bESjXZKS

2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

W szerszym zakresie mogą skorzystać ze zwolnienia szkoły społeczne, które są prowadzone np. w formie stowarzyszenia. Gdy ich celem statutowym jest np. działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, nie zapłacą podatku od dochodu przeznaczonego na cele statutowe.

Od dotacji nie trzeba płacić podatku

Szkoły niepubliczne niejednokrotnie utrzymują się z dotacji otrzymywanych z ministerstwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Co prawda takie kwoty otrzymane na działalność oświatową także stanowią przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT, jednak są one objęte zwolnieniem, co oznacza że nie trzeba płacić od nich podatku dochodowego. Natomiast wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji zwolnionych nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Szkoła bez VAT-u

Nie tylko publiczne, ale także niepubliczne szkoły, przedszkola, czy inne placówki, które są objęte system oświaty, korzystają ze zwolnienia z VAT. Osoby prowadzące taką działalność korzystają jednak ze zwolnienia tylko w zakresie świadczenia usług kształcenia i wychowania oraz usług ściśle z nimi związanych.

bESjXZKT

Objęcie zwolnieniem oznacza, że podatnik bez względu na wartość sprzedaży nie rozlicza VAT-u świadcząc wskazane usługi. Jeżeli jednocześnie poza wykonywaniem czynności zwolnionych podatnik nie wykonuje innych czynności, które są opodatkowane VAT, może także zapomnieć o innych obowiązkach nałożonych ustawą o VAT. Po pierwsze może w ogóle nie składać zgłoszenia rejestracyjnego i tym samym nie rejestrować się jako podatnik VAT. Jeżeli nawet dokona rejestracji to i tak np. nie prowadzi ewidencji, nie składa deklaracji. To znaczne ułatwienie, ale trzeba też pamiętać o drugiej stronie medalu - zwolnienie oznacza brak prawa do odliczenia na etapie dokonywania zakupów związanych z czynnościami zwolnionymi, czyli na przykład wyposażenia sal czy zakupu przyborów szkolnych.

Korepetycje mogą być bez VAT-u

Preferencje w zakresie VAT zostały przewidziane także dla nauczycieli, którzy świadcząc usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym pamiętają o fiskusie. W przypadku tego rodzaju usług możliwość zastosowania zwolnienia z VAT istnieje jedynie wówczas, gdy nauczyciel świadczy usługi nauczania na własny rachunek i na własną odpowiedzialność.

| Ustawa o VAT nie zawiera definicji nauczyciela. Ustawa o systemie oświaty przez nauczyciela rozumie także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, placówki oraz zakładu kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu - _ art. 9 Karty Nauczyciela _ |
| --- |

bESjXZKU

Zwolnienie z VAT nauczania języków nie tylko dla nauczycieli

VAT-u nie trzeba także płacić w przypadku świadczenia usług nauczania języków obcych oraz dokonywania dostawy towarów (np. podręczników) i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych. W tym przypadku, ze zwolnienia mogą skorzystać nie tylko osoby, które mają status nauczyciela.

Czytaj więcej w Money.pl
Wydatki przed założeniem firmy zmniejszą podatek? Nierzadkim zjawiskiem jest fakt, że przed rejestracją firmy osoby chcące ją założyć muszą ukończyć szereg kursów, które są niezbędne do wykonywania danej działalności.
Faktura dla zagranicznego klienta. W jakim języku? Ekspansja działalności gospodarczej poza Polskę to atrakcyjny sposób na nowe źródła zysku, ale także dodatkowe pytania, które się wówczas pojawiają.
bESjXZLm
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)