Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Reklama na stronie internetowej - skutki podatkowe

0
Podziel się:

Osoby prowadzące blogi powinny pamiętać o konieczności opodatkowania osiąganych w ten sposób przychodów.

Reklama na stronie internetowej - skutki podatkowe
(Goldfaery/iStockphoto)
bEIKXsJh

Obecnie prowadzenie blogów stało się bardzo popularne i jest niekiedy sposobem osiągania dochodów wielu osób. Osoby prowadzące blogi powinny pamiętać o konieczności opodatkowania osiąganych w ten sposób przychodów. Przychody takie może generować między innymi zezwolenie na umieszczenie reklam na prowadzonej stronie. Jak rozliczyć uzyskane w ten sposób przychody.

Bardzo często prowadzenie bloga jest regularną działalnością, która może stanowić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art.5a pkt 6 powyższej ustawy, przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową, m.in. handlową lub usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w

art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o PIT. Jeżeli więc działalność ma charakter zarobkowy, tj. nastawiona jest na zysk, wykonywana jest w sposób ciągły, tj. nie może to być działanie jednorazowe lub sporadyczne, a ponadto jest wykonywana w sposób zorganizowany – będzie stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Działalność gospodarcza podlega rejestracji, jednakże do uznania określonej działalności za działalność gospodarczą na potrzeby ustawy o PIT wystarczające jest wypełnienie powyższych przesłanek, które zgodnie z ustawą statuują działalność gospodarczą na potrzeby podatku.

bEIKXsJj

Jak potwierdził m.in. WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 16 grudnia 2010 r. ( sygn. III SA/Gd 556/10 ), działalności gospodarczej nie konstytuuje wpis bądź jego brak do odpowiedniego rejestru, utarty jest pogląd, iż działalność gospodarcza jest faktem, kategorią o charakterze obiektywnym. Podobne stanowisko wyraził NSA w wyroku a dnia 18 stycznia 2011 r. (sygn. II GSK 22/10 ). Orzeczenie to, jakkolwiek dotyczy kwestii obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, to zawiera tezy, które pozostają aktualne także na gruncie regulacji podatkowych. Sąd stwierdził w nim, iż _ Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi jedynie podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest czynnością tożsamą z podjęciem takiej działalności. (...) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być traktowany w danej sprawie jako okoliczność o istotnym znaczeniu, lecz nie może być okolicznością decydującą o prowadzeniu przez daną osobę działalności gospodarczej _.

Jeżeli więc prowadzenie bloga odbywało się będzie w sposób, który spełniał będzie przesłanki uznania go za działalność gospodarczą, przychody otrzymane m.in. z reklam będą opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej. W zależności od wyboru podatnika będzie to opodatkowanie według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT lub podatkiem liniowym zgodnie z art. 30 c ustawy o PIT. Należałoby także w takim przypadku rozstrzygnąć, czy w tego rodzaju działalności mogą być spełnione warunki określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dające podatnikom możliwość opodatkowania na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź na podstawie karty podatkowej.

Jeżeli nasza działalność nie spełnia warunków uznania jej za działalność gospodarczą pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, do jakiego źródła zakwalifikować osiągnięty dochód związany z zamieszczanymi reklamami. W takiej sytuacji pojawia się problem, czy otrzymane wynagrodzenie powinno być zakwalifikowane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście ( art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ), przychód z innych źródeł ( art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT ), czy też jako przychód z najmu bądź dzierżawy ( zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT).

Najem, dzierżawa, umowy o podobnym charakterze....

Przedmiotem umowy może być umożliwienie dysponowania przez określonego reklamodawcę częścią powierzchni strony internetowej. Natomiast wynagrodzenie otrzymane przez właściciela strony jest zapłatą za używanie części strony. Zgodnie z zasadą swobody umów zawartą w Kodeksie Cywilnym, dopuszczalne jest zawarcie umowy nienazwanej, podobnej do kodeksowego wzorca umowy dzierżawy, gdzie właściciel strony internetowej udostępniałby część swojej strony, Reklamodawcy w celu umieszczania w tym miejscu, za odpłatnością określonej treści reklamowej.

bEIKXsJp

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, źródłami przychodu są _ najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą _.

NSA w wyroku z dnia 9 marca 2012 r. ( sygn. II FSK 1548/10 ), potwierdził stanowisko WSA w Krakowie ( sygn. I SA/Kr 60/10 ), że w przypadku udostępnienia strony w celu zamieszczenia reklamy, w którym sąd przyjął, iż wynagrodzenia wypłacane przez Spółkę, zajmującą się świadczeniem usług reklamowych, osobom fizycznym - właścicielom stron internetowych (nie prowadzącym w tym zakresie działalności gospodarczej) z tytułu umów pozwalających na korzystanie z części stron internetowych i na zamieszczanie reklam w części oddanej do korzystania, należało zakwalifikować jako przychody z tytułu umów nienazwanych o podobnym charakterze do umów dzierżawy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Wypłacająca wynagrodzenia Spółka nie będzie w związku z powyższą kwalifikacją płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconego wynagrodzenia (czynszu), brak jest bowiem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu, który by taki obowiązek przewidywał. Na podstawie wydanego przez NSA wyroku z 9 marca 2012 można więc uznać, że samo udostępnienie określonej przestrzeni na stronie internetowej może zostać zakwalifikowane jako przychód z tytułu umowy najmu lub dzierżawy.

bEIKXsJq

Powyższe stanowisko oznaczałoby możliwość opodatkowania uzyskanego przychodu uzyskanego z tytułu udostępniania miejsca na stronie internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne , czyli opodatkować je ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ze stanowiskiem powyższym nie zgadzają się jednak organy podatkowe.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 30 stycznia 2012 r., ( sygn. PTPB1/415-307/11-2/KSU ), nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika jakoby uzyskane przychody w związku z wynajmem powierzchni strony, mogły być opodatkowane stawką ryczałtową w wysokości 8,5 %. Organ stanął na stanowisku, iż przychody uzyskane z udostępnienia powierzchni należy zakwalifikować jako przychody osiągnięte z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem organu podatkowego, umowę stanowiącą podstawę do udostępnienia witryny internetowej pod reklamę należy zaliczyć do umów nienazwanych, w przypadku której stosunki prawne regulowane tą umową kreowane są przez strony w sposób dowolny oraz odpowiadający stronom i nie można jej jednoznacznie przypisać cech umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też umowy dzierżawy, (najmu) lub umowy o podobnym charakterze. Uznając powyższe stanowisko podatnik powinien złożyć zeznanie roczne o wysokości uzyskanego dochodu na druku PIT- 36.

Czytaj więcej w Money.pl
Twórcy nie muszą korygować PIT Mają również prawo do opodatkowania według skali 19 proc. i wcale nie muszą korygować złożonych już deklaracji PIT - tak resort finansów odniósł się do publikacji Dziennika Gazety Prawnej.
Kierowcy zaczną liczyć kilometry? Te przepisy utrudnią im życie Nowe prawo zacznie obowiązywać już 1 kwietnia. Pozwala zaoszczędzić, ale...
Oto nowy termin na zapłatę podatku Nie chcesz mieć zaległości wobec fiskusa? Zobacz, co się zmieniło.
bEIKXsJK
wiadomości
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)