Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Różnice kursowe - do 31 stycznia wybierz metodę

0
Podziel się:

Niewiele czasu pozostało na zawiadomienie urzędu skarbowego o stosowaniu przez najbliższe lata bilansowej metody ustalania różnic kursowych.

Ostatnia nowelizacja ustaw podatkowych umożliwiła firmom prowadzącym księgi rachunkowe ustalanie różnic kursowych wg wybranej przez siebie metody. O tym, czy różnice określane będą w oparciu o przepisy podatkowe, czy też wg zasad bilansowych zdecydować trzeba jeszcze w tym miesiącu.

Różnice z ustawą o rachunkowości

Podatnicy, którzy rozpoczną naliczanie różnic kursowych wg ustawy o rachunkowości muszą pamiętać, że wybór swój dokonali na najbliższe 3 lata podatkowe. W tym okresie sporządzane przez nich sprawozdania finansowe podlegać będą badaniu przez biegłych rewidentów.By naliczać różnice kursowe wg ustawy o rachunkowości, należy do *31 stycznia **złożyć w US zawiadomienie o swoim wyborze!

Metoda bilansowa polega na zaliczaniu odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujętych w księgach rachunkowych różnic kursowych z tytułu transakcji walutowych i wynikających z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych.

Wycena dla celów podatkowych powinna być dokonywana:

  • - na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub
    • - na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo
    • - tylko na ostatni dzień roku podatkowego

Uwaga! Wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniony.

Na pierwszy dzień roku podatkowego należy zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego.

O wyborze opisanej metody należy zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Na złożenie zawiadomienia podatnicy mają czas do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - 30 dni od dnia jej rozpoczęcia.

Różnice kursowe w CIT i PIT

Wg zasad przewidzianych w ustawach podatkowych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami dodatnich a ujemnych różnic kursowych.

Może się zdarzyć, że przy obliczaniu wartości różnic kursowych podatnik nie będzie mógł uwzględnić faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu. W takiej sytuacji należy przyjąć kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

W przypadku, gdy faktycznie zastosowany kurs waluty jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty.

W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych NBP.

Uwaga! Podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego.

_ * termin dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym _

Podstawa prawna:

  • art. 14b i 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
    • art. 9b i 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)