Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Samochód jako firmowy środek trwały

Samochód jako firmowy środek trwały

Myślisz o kupieniu samochodu na firmę? Nie chcesz prowadzić żmudnych wyliczeń ilości przejechanych kilometrów, a faktury za benzynę wolisz wliczać do kosztów uzyskania przychodów bez oglądania się na limit? Taką wygodę zapewnia uznanie auta jako firmowy środek trwały.

Czym jest środek trwały?

Środek trwały to rzeczowy składnik majątku trwałego firmy. Cechą charakterystyczną środków trwałych jest sposób rozliczania wydatków poniesionych na ich zakup w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Wydatek na nabycie środka trwałego na ogół rozliczać trzeba „na raty" - w ramach odpisów amortyzacyjnych.

Do środków trwałych zaliczyć można samochód, który spełnia następujące warunki:
 1. stanowi własność lub współwłasność podatnika
 2. jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania
 3. jego przewidywany okres używania wynosi więcej niż rok
 4. wykorzystywany jest przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo
 5. oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu

Amortyzacja

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wydatki poniesione na nabycie środków trwałych na ogół nie można od razu zaliczyć do kosztów podatkowych. Kosztem staje się odpis amortyzacyjny, odliczany jak „rata", np. co miesiąc przez kilka lat.UWAGA! W razie braku ewidencji środków trwałych dokonane odpisy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów

By zamortyzować samochód, należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych.

Obowiązek amortyzacji dotyczy aut, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3 500 zł.

Jeśli jednak samochód będzie używany w firmie krócej niż rok, to pomimo, iż jego wartość przewyższa 3 500 zł - można cały wydatek na jego zakup zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów.

Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane:

 1. co miesiąc
 2. co kwartał, albo
 3. jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Odpisów amortyzacyjnych od samochodów na kredyt (pożyczkę), które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelności - dokonuje pożyczkobiorca lub kredytobiorca.

Nie wliczysz w koszty

W przypadku samochodów osobowych nie można zaliczyć w koszty odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro przeliczonej na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Do kosztów podatkowych nie można zaliczyć także składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Szybka amortyzacja

Gdy cena samochodu jest niska, nie przekracza 3 500 zł - przedsiębiorca nie musi go amortyzować. Może zaliczyć wydatek od razu w koszty.

Jeśli jednak zdecyduje się na amortyzowanie - może stosować zasady ogólne lub zrobić jednorazowy odpis w miesiącu oddania auta do używania albo w miesiącu następnym.

Duży jednorazowy odpis (aż do kwoty ok. 200 tys. zł) można dokonać w przypadku zakupu aut ciężarowych i innych, nie zaliczanych do grupy aut osobowych.

Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków - do wysokości nieprzekraczającej w danym roku 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Wartość początkowa

Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić przedsiębiorca przed wpisaniem nabytego auta do ewidencji środków trwałych i przed późniejszym jego amortyzowaniem - jest ustalenie wartości początkowej.

Wartość początkowa środków trwałych zależy od sposobu ich nabycia.

Za wartość początkową środków trwałych uważa się:
 1. w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia
 2. w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu, stanowiącego różnicę pomiędzy wartością środka trwałego a odpłatnością ponoszoną przez podatnika
 3. w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia
 4. w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości
 5. w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu
 6. w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej - ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej

Metoda i stawki amortyzacji

Przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod amortyzacji środków trwałych. Każda z metod dodatkowo powiązana jest z określonymi stawkami amortyzacyjnymi.UWAGA! Raz wybraną medotę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego

Wybór odpowiedniej metody oraz stawki to najważniejsza decyzja przy amortyzacji samochodu. Od tych pierwszych ustaleń zależy, jak długo oraz w jakiej kwocie przedsiębiorca obciąży bieżące koszty uzyskania przychodu, a w konsekwencji - jaki zapłaci podatek.

Metoda liniowa

Najprostsza metoda amortyzacji. Wartość początkową auta dzieli się na równe transze i po kawałku wlicza do kup. Odpisy amortyzacyjne są równe przez cały okres amortyzacji.

Przy tej metodzie samochód amortyzuje się od wartości początkowej, zaczynając od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono auto do ewidencji środków trwałych, do końca tego miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową auta. Amortyzację liniową kończy także likwidacja środka trwałego, jego zbycie lub stwierdzenie niedoboru.

Uwaga! Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stawki właściwe dla metody liniowej:

 1. podstawowe stawki z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (wykaz znajduje się w załączniku do ustawy o PIT)
 2. stawki podwyższone
 3. stawki obniżone
 4. stawki sezonowe

Metoda degresywna

Uwaga! Wg tej metody nie można amortyzować samochodów osobowych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej auta w pierwszym podatkowym roku jego używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania.

Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów wg metody liniowej.

Metoda indywidualna

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że dla środków transportu, w tym samochodów osobowych samochodów okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy.

Auto używane - podatnik musi udowodnić, że przed jego nabyciem było wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy

Auto ulepszone - przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Samochód osobowy

Jest to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług,

Ewidencja środków trwałych

Samochód należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego.

W razie braku ewidencji środków trwałych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów!

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej co najmniej:

 1. liczbę porządkową
 2. datę nabycia
 3. datę przyjęcia do używania
 4. określenie dokumentu stwierdzającego nabycie
 5. określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
 6. symbol Klasyfikacji Środków Trwałych
 7. wartość początkową
 8. stawkę amortyzacyjną
 9. kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony
 10. zaktualizowaną wartość początkową
 11. zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych
 12. wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową
 13. datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia
amortyzacja, stawka, odpis, samochód firmowy, osobowy, ciężarowy, metoda amortyzacji
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Paweł301
83.242.79.* 2013-02-17 18:56
Dzień dobry,
czy formalnie posiadając 99% udziału w samochodzie osobowym mogę ów udział wprowadzić do ewidencji jako środek trwały (czy nie koliduje to z definicją)?
EVA3333
194.247.62.* 2012-11-23 18:27
Witam
Brat zakłada firmę - konserwacja stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej, będzie to spółka cywilna lub jawna. Czy z kapitału zakładowego może kupić używany samochód - powinien zostać kupiony na firmę czy na wspólnika? Jak będzie wyglądała amortyzacja i VAT, oraz co jest bardziej korzystne - zakup używanego samochodu czy leasing nowego?
Z góry dziękuje za pomoc.
Ewa
R.Kopeć
193.26.25.* 2011-07-05 17:00
Witam
Zglosiłam szkodę w ramach ubepzieczenia auto szyba w PZU SA , wymieniono mi szybe. Oprócz tego ma polise AC ( zaksęgowano skąłdkę w koszty) odrebnie wykupiona ale ta szkoda nie była z ACtylko z auto szyba (dodoatkowa polisa) jednak księgowej w koszty składki za auto szybe 25 zł. nie dałam- zapomniałam i nie mam zamiaru tego korygowac bo ubezpieczenie zawarto w 2010 roku dla 25 zł. nie będe robić korekt PIT-u.
Za wymianę szyby nie dostałam żadnej FV ani dokumentu, z
którego wynikałby koszt wymiany. W PZU powiedziano mi że klient po zgłoszeniu szkody dostaje nowa szybę bez rachunkówa rozliczenia ida poza klientem między PZU a firma która wymieia szyby w ramach wiążącej ich umowy.
Kiedy wspomniałam księgowej że wymieniłam szybę ta upiera się by to wrzucic w dochód ale na jakiej podstawie skoro nie mam żadnych dokumnmetów i nie wiem ile wymaian kosztowała? Wszytko odbywało się za pośrednictwem firmy ktora wspólpracuje z PZu w zakresie wymainy szyby - co w tej syutuacji musze zrobić czy musze to ksiegowac jako dochód ? dzwoniłam do firmy wymieninjącej szybe ale oni nie wydają ządnych rachunków mogę indywiodualnie zwrócic się do PZUI ale pierwsze o tym słysza by ktoś barł takie dokumnety!
PZU nie wystawia FV klientom a wymiane szyb - mogą to zrobić ale jak napisze pismo, jak widac jestem znów odosobnionym przypadkiem albo mam do d.... księgową. Co powinnam zrobić prośba o wsparcie i mądrą podpowiedź :)

Pozdrawiam
Zobacz więcej komentarzy (11)