Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sprawdź, jak odzyskać VAT od niezapłaconych faktur

Sprawdź, jak odzyskać VAT od niezapłaconych faktur

Fot. Prebranac/Dreamstime.com

Wystawienie faktury VAT powoduje konieczność zapłaty podatku VAT, nawet jeśli kontrahent nie opłaci jej w terminie. Ustawa o VAT przewiduje jednak tzw. ulgę na złe długi, która pozwala w takich wypadkach odzyskać podatek VAT od niezapłaconej faktury. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi? Czy od każdej faktury istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?

Ogólna zasada w przepisach o podatku VAT stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług, a nie przyjęcia zapłaty od kontrahenta. Dlatego przedsiębiorca, który trafi na kontrahenta długo zwlekającego z zapłatą, jest postawiony w trudnej sytuacji. W takim wypadku przedsiębiorca z własnych środków musi odprowadzić podatek VAT od dokonanej sprzedaży. Konieczność uregulowania podatku VAT bez otrzymania zapłaty od kontrahenta może poważnie zachwiać płynnością finansową małej firmy.

W takich okolicznościach ustawa o VAT przewiduje możliwość odzyskania naliczonego podatku. Jest to tzw. ulga na złe długi. Odzyskanie podatku jest jednak możliwe tylko, gdy kontrahent zwleka z zapłatą dłużej niż 180 dni, a także po spełnieniu szeregu innych kryteriów. Mimo że liczba warunków do spełnienia jest spora, a procedura odzyskania podatku skomplikowana, jest to jedyna nadzieja na odzyskanie podatku VAT bez konieczności wchodzenia na drogę sądową z nieuczciwym kontrahentem.

Jakie są warunki, aby skorzystać z ulgi

Aby skorzystać z ulgi na złe długi i odzyskać VAT od niezapłaconej faktury, muszą zostać spełnione łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 • Faktura VAT została wystawiona na rzecz dłużnika, który w trakcie sprzedaży nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
 • Dłużnik w momencie sprzedaży był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
 • Faktura VAT nie została opłacona w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności.
 • Od dnia wystawienia faktury VAT nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
 • Faktura VAT została zaksięgowana przez wierzyciela oraz uwzględniona w rozliczeniach podatkowych.
 • Wierzytelność nie została zbyta na inny podmiot.
 • Wierzyciel i dłużnik, na dzień korekty podatku VAT w ramach ulgi na złe długi, są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.
 • Między wierzycielem a dłużnikiem nie zachodzą związki o charakterze rodzinnym, a także związki kapitałowe czy majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy.

Jeśli spełnienie któregoś z kryterium jest niemożliwe, wtedy przedsiębiorca traci możliwość odzyskania podatku VAT. Najtrudniejsze dla przedsiębiorców jest spełnienie trzech kryteriów. Po pierwsze, jeśli faktura VAT została wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwo, które było zwolnione z VAT, wtedy ulga nie przysługuje. Jeśli przedsiębiorca wystawił fakturę VAT kontrahentowi, który wówczas był w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji (choć przedsiębiorca mógł o tym nie wiedzieć), wtedy odzyskanie podatku VAT również nie jest możliwe. Ostatnim, lecz szczególnie kłopotliwym kryterium jest wymóg, by na dzień korekty dłużnik pozostawał czynnym podatnikiem VAT. Jeśli przed dokonaniem korekty kontrahent przestał być VAT-owcem, wtedy ulga na złe długi również nie przysługuje.

Aby odzyskać podatek VAT od niezapłaconej faktury, należy wykonać następujące kroki:

 • Upewnić się czy faktura VAT spełnia kryteria wymienione powyżej, które umożliwiają skorzystanie z ulgi na złe długi.
 • Upewnić się, czy kontrahent nie był w stanie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w momencie sprzedaży (w przypadku spółek handlowych można to sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, a dla jednoosobowych firm lub spółek cywilnych w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych).
 • Wysłać wniosek do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę kontrahenta o udzielenie informacji, czy kontrahent był w momencie wystawienia faktury czynnym podatnikiem VAT i czy nadal figuruje w rejestrze.
 • Wysłać kontrahentowi zawiadomienie o zamiarze dokonania korekty naliczonego podatku VAT od niezapłaconej faktury za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres jego siedziby.
 • Obserwować, czy w ciągu 14 dni do dostarczenia pisma do kontrahenta, nie wpłynęła należność. Jeśli należność wpłynie, nie można skorzystać z ulgi. Jeśli zostanie uregulowana częściowo, można dokonać korekty, ale tylko za jej nieopłaconą część.
 • Następnie przedsiębiorca może w bieżącym rozliczeniu VAT ująć korektę naliczonego podatku VAT oraz załączyć pismo do urzędu skarbowego z wyjaśnieniem przyczyny korekty (ulga na złe długi) wraz ze wskazaniem jej wysokości.
 • W ciągu 7 dni od złożenia deklaracji rozliczeniowej wysłać do kontrahenta zawiadomienie o dokonanej korekcie i przesłać kopię tego pisma wraz z potwierdzeniem nadania do swojego urzędu skarbowego.

Na drugiej stronie o tym, jak dokonać korekty VAT

Poprzednia strona
 • 1
 • 2
firma, vat, faktura, niezapłacona
infakt.pl
Czytaj także
Polecane galerie