Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Udostępnienie bazy zdjęć. Należy rozliczyć import usług?

0
Podziel się:

Alfa Sp. z o.o. nabyła od podmiotu Beta (z siedzibą na terytorium USA) usługę polegającą na udostępnieniu bazy zdjęć za pomocą internetu. Co z podatkiem?

Udostępnienie bazy zdjęć. Należy rozliczyć import usług?
(skynesher/iStockphoto)
bESkbtxh

Alfa Sp. z o.o. nabyła od podmiotu Beta (z siedzibą na terytorium USA) usługę polegającą na udostępnieniu bazy zdjęć za pomocą internetu w okresie jednego miesiąca. Spółka Alfa otrzymała od ww. podmiotu fakturę na kwotę 1.000 zł.

Przedmiotowe wynagrodzenie zostało uiszczone przez pracownika spółki Alfa za pomocą karty kredytowej już w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższą transakcją spółka Alfa powzięła wątpliwość czy jest zobowiązana do rozpoznania importu usługi na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z definicją ustawową, przez dostawę towarów rozumieć należy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 cyt. ustawy).

bESkbtxj

Z kolei, na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE do _ "usług świadczonych drogą elektroniczną" _ należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Do powyższej kategorii usług zostały wprost zaliczone usługi polegające na * *uzyskiwaniu dostępu i pobieraniu obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu (art. 7 ust. 2 lit. f ww. rozporządzenia i załącznik I pkt 3 lit. b do tego rozporządzenia w związku z pkt 3 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE).

W konsekwencji, niewątpliwie wskazana w stanie faktycznym usługa wypełnia kryteria do uznania jej za świadczenie usług elektronicznych. A zatem, skoro stronami tego świadczenia są podmioty z dwóch różnych państw, należy dokonać analizy przepisów ustawy o VAT regulujących miejsce opodatkowania przedmiotowej usługi.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 28a ustawy o VAT spółka Alfa niewątpliwie zostanie uznana za podatnika w myśl powołanego przepisu, bowiem prowadzi działalność gospodarczą ponosząc ekonomiczne ryzyko jej niepowodzenia. Zatem, aby ustalić prawidłowe miejsce opodatkowania przedmiotowej usługi należy bezpośrednio odwołać się do przepisu art. 28b ust. 1 tej ustawy, w którym czytamy, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania (z zastrzeżeniami, przy czym powołane zastrzeżenia nie mają zastosowania w omawianym stanie faktycznym).

A zatem, zdaniem autora, przedmiotowa transakcja powinna zostać opodatkowana zgodnie z zasadą ogólną, czyli w miejscu siedziby usługobiorcy (Polsce). Jednocześnie to Spółka Alfa winna rozliczyć ww. transakcję jako import usług (art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT), gdyż dla tej transakcji stała się podatnikiem podatku VAT.

bESkbtxp
Czytaj więcej w Money.pl
Powrót do zwolnienia podmiotowego w VAT Decyzję o zrzeczeniu się tego prawa warto przemyśleć – na możliwość ponownego wyboru zwolnienia trzeba czekać ponad rok.
Przegląd klimatyzacji w aucie zmniejszy podatek Wydatki poniesione w związku z okresowym przeglądem klimatyzacji w aucie wykorzystywanym do celów firmowych można rozliczyć podatkowo.
Odliczenie VAT od firmowych samochodów. Co się zmieni? Jeżeli planowane przez resort finansów zmiany wejdą w życie, zyskają przedsiębiorcy, którzy nabędą droższe auto.
bESkbtxK
podatki
wiadomości
KOMENTARZE
(0)