Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ulga na złe długi. Jakie daje korzyści?

0
Podziel się:

Przywilej ten zawiera się w tzw. uldze na złe długi, z której można skorzystać po spełnieniu kilku warunków.

Ulga na złe długi. Jakie daje korzyści?
bESTqYbV

Uporczywe zaleganie przez kontrahenta z zapłatą za sprzedane mu towary czy usługi pozwala przedsiębiorcy odzyskać zapłacony wcześniej z tytułu tej sprzedaży VAT. Przywilej ten zawiera się w tzw. uldze na złe długi, z której można skorzystać po spełnieniu kilku warunków.

Ulga na złe długi dotyczy nieściągalnych wierzytelności, które uznane zostały za uprawdopodobnione, tj. takie, które nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności widniejącego na fakturze lub umowie.

Korzystanie z ulgi pozwala wierzycielowi dokonać korekty wysokości swoich bieżących VAT-owskich rozrachunków z fiskusem o kwotę zapłaconego wcześniej podatku należnego dotyczącego tychże nieopłaconych przez kontrahenta należności.

bESTqYbX

Co ważne, obowiązujących przepisów znowelizowanej ustawy o VAT podatnik nie zastosuje do wszystkich wierzytelności.

Jeszcze na starych zasadach - faktury, których termin płatności minął 1 sierpnia 2012 r.

Do wierzytelności, względem których 150 dzień braku uregulowania zapłaty minął 31 grudnia 2012, zastosowanie mają przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w roku 2012. Możliwość skorzystania z ulgi w takim przypadku daje spełnienie następujących warunków:

- wierzyciel dokonuje dostawy towaru lub świadczy usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego czy w trakcie likwidacji,

bESTqYcd

- wierzytelności wykazano wcześniej w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,

- wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

- od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura,

- wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie,

bESTqYce

- wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Kto skorzysta według nowych warunków

W przypadku wierzytelności względem których 150 dzień braku zapłaty minął 1 stycznia 2013 r. (lub później), prawo do skorzystania z ulgi na złe długi wymaga spełnienia łącznie poniższych wymogów:

- do czasu dokonania korekty należy zachować status podatnika VAT czynnego,

bESTqYcf

- od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,

- konieczne jest ustalenie statusu kontrahenta:

a. na dzień dokonania czynności - z ulgi na złe długi skorzystają przedsiębiorcy, którzy dokonali dostawy towaru lub świadczenia usług na rzecz zarejestrowanego podatnika VAT czynnego, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

b. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty - dłużnik musi być zrejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, który nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

bESTqYcg

W weryfikacji dłużnika pod względem niepozostawania w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji pomóc mogą bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dostępne on-line na www.ceidg.gov.pl oraz www.ms.gov.pl.

Okres oczekiwania przez wierzyciela na możliwość skorzystania z prawa do zmniejszenia VAT-u należnego uległ zatem od 1 stycznia skróceniu. Dodatkowo, od tego roku wierzyciel nie musi już informować dłużnika o planowanej korekcie, w kwestii zarówno wyznaczenia mu 14 dni na uregulowanie zaległego zobowiązania, jak i poinformowania go o dokonaniu korekty deklaracji VAT. Co ważne, procedura zawiadamiania fiskusa została zmodyfikowana. Pojawił się bowiem urzędowy wzór tegoż zawiadamiania, tj. VAT-ZD. Ponadto znowelizowany został też wzór deklaracji podatkowej, w której wykazuje się korektę.

Zmniejszenie w deklaracji bieżącej

Jeżeli spełnione zostały powyższe warunki, przedsiębiorca może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekty podatnik może dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dniowy termin.

Z rozwiązania ulgi na złe długi skorzystają przedsiębiorcy posiadający wierzytelności, które do dnia złożenia deklaracji za ten okres nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Po skorzystania z ulgi należy zawiadomić o korekcie urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Wyłączona rodzina i podmioty powiązane kapitałowo

Warto pamiętać, iż zastosowanie ulgi na złe długi nie będzie możliwe, jeśli kontrahenta łączą z podatnikiem powiązania rodzinne (małżeństwo oraz pokrewieństwo i powinowactwo) lub kapitałowe (jeśli jedna ze stron posiada prawo do głosu wynoszące co najmniej 5 % wszystkich praw głosu).

Czytaj więcej w Money.pl
VAT od zakupu paliwa. Szykują się zmiany Jeszcze przez rok podatnik nie odliczy VAT-u od zakupu paliwa do samochodu osobowego.
Firma bez długów. Oto największe korzyści Regulowanie zobowiązań w terminie pozwala firmie znacznie szybciej odzyskać VAT.
bESTqYcy
wiadomości
podatki
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)