Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Za zaliczki na podatek odpowiada pracodawca

0
Podziel się:

Od 1 stycznia 2007 r. pracownik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez pracodawcę podstawy opodatkowania.

Za zaliczki na podatek odpowiada pracodawca
bEKksODF

*Nowe przepisy zwalniają pracowników (zleceniobiorców i wykonawców dzieła) od odpowiedzialności za niepobrane przez płatnika lub zaniżone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. *

W takim przypadku organ podatkowy będzie egzekwował zapłatę zaległości tylko od pracodawcy (zleceniodawcy, zamawiającego). Przykładowo sytuacja taka wystąpi w przypadku uznania przez organ podatkowy, że pracownik uzyskuje nieodpłatne świadczenia, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 updof .
Zmianę tę reguluje nowy art. 26a Ordynacji podatkowej, wprowadzony ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1590).

Przepis ten w praktyce zwalnia pracowników (zleceniobiorców i wykonawców dzieła) od odpowiedzialności za niepobrane przez płatnika lub zaniżone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że nie ma już znaczenia, kto spowodował zaniżenie podstawy naliczania zaliczek na podatek dochodowy - z*a błędy w zaliczkach zawsze odpowiada pracodawca*.

bEKksODH

*UWAGA! *_ Zatem jeżeli nawet pracownik w tym zakresie wprowadzi pracodawcę w błąd, to nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. _

Od 1 stycznia 2007 r. pracownik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez pracodawcę podstawy opodatkowania - do wysokości zaliczki, do której pobrania obowiązany jest płatnik. Oznacza to, że jeżeli nawet przykładowo firma już nie istnieje, to organ podatkowy nie może dochodzić od byłego pracownika zaległości wynikających z niepobranych przez pracodawcę zaliczek na podatek.

| Konsekwencje niepobrania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2007 r. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykazana przez organ podatkowy nieprawidłowość | Do 31 grudnia 2006 r. | Od 1 stycznia 2007 r. | Podstawa prawna |
| W trakcie kontroli zeznania podatkowego pracownika (zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła) stwierdzono, że pracodawca (zleceniodawca, zamawiający) nie pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przyznanych podatnikowi nieodpłatnych świadczeń. Sytuacja taka może dotyczyć np. używania samochodu lub telefonu służbowego do celów prywatnych. | Organ podatkowy mógł dochodzić zapłaty zarówno od pracownika (zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła), jak i od pracodawcy (zleceniodawcy, zamawiającego). Pracodawca, który zapłacił zaległości, mógł dochodzić zwrotu odpowiedniej kwoty od pracownika na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. | Pracownik (zleceniobiorca, wykonawca dzieła) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżania lub nieujawnienia przez pracodawcę (zleceniodawcę, zamawiającego) podstawy opodatkowania. Dotyczy to przychodów ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (m.in.– z umów zlecenia i umów o dzieło) oraz z praw autorskich. Zasada ta obowiązuje mimo wykazania przez pracodawcę
(zleceniodawcę, zamawiającego), że za zaległości podatkowe jest faktycznie odpowiedzialny pracownik (zleceniobiorca, wykonawca dzieła). Tak jak wcześniej, płatnik może dochodzić zwrotu odpowiedniej kwoty od podatnika na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. | Nowy art. 26a Ordynacji podatko |

Zeznanie podatkowe może podpisać pełnomocnik przedsiębiorcy

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną od 1 stycznia 2007 r. do Ordynacji podatkowej jest możliwość podpisywania przez pełnomocnika podatnika zeznań podatkowych (deklaracji). Kwestie te regulują przepisy art. 80a-80b Ordynacji podatkowej, zawarte w nowym Rozdziale 9a „Podpisywanie deklaracji".

bEKksODN

Uwaga!

Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, od 1 stycznia 2007 r. deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Oznacza to, że do podpisywania deklaracji podatkowych można upoważnić każdą osobę fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Upoważnienie musi zostać złożone we wszystkich urzędach skarbowych, do których pełnomocnik będzie składał deklaracje.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

bEKksODO

Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji - jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej.

Podstawa prawna

§ Art. 26a Ordynacji podatkowej, wprowadzony ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1590).

Autorka jest radcą prawnym, redaktor merytoryczną poradnika "Płace w firmie"

bEKksOEi
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)