Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zwiększenie odliczenia VAT a podstawa opodatkowania PIT

0
Podziel się

Należy pamiętać, że ustawa o VAT zawiera kilka ograniczeń w zakresie możliwości odliczenia.

Zwiększenie odliczenia VAT a podstawa opodatkowania PIT
(Lisafx/Dreamstime.com)
bErlrgCt

Choć podatek od towarów i usług, jako taki, z zasady nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to istnieją przypadki, w których od kwoty podatku naliczonego będzie trzeba zapłacić podatek. Przykładem takiej sytuacji jest korekta deklaracji podatku VAT związana ze zmianą wartości obrotu w danym roku podatkowym, w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Pomimo iż podatek od towarów i usług generalnie nie stanowi w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani przychodu, ani kosztu podatkowego, podatnik powinien wiedzieć, że w momencie sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT jest wartość faktycznego przychodu z tej sprzedaży pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Ponadto, analogiczna sytuacja dotyczy wszelkiego rodzaju korekt w wycenie amortyzowanych składników majątku, przyjętych do użytkowania i zawartych w ewidencji środków trwałych, w przypadku których zwiększenie lub zmniejszenie ich wartości może spowodować zmianę podlegającej odliczeniu wartości VAT naliczonego. Wtedy też niezbędnym jest dokonanie korekty podatku VAT, w następnych okresach rozliczeniowych, w zależności od rodzaju związanego z tym środka trwałego.

Podatnikom nabywającym towary bądź usługi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, ale tylko w zakresie, w jakim są one wykorzystywane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Warto przy tym zaznaczyć, że w sytuacji, gdy transakcja zakupu podlega zwolnieniu z VAT, prawo to podatnikowi nie przysługuje (choć są wyjątki, jak przy nieodpłatnym przekazaniu artykułów spożywczych przez producentów). Ponadto ustawa o VAT zawiera kilka ograniczeń w zakresie możliwości odliczenia (jak np. przy nabyciu samochodu osobowego).

bErlrgCv

Jednakże to nie wszystko. Nie należą bowiem do rzadkości sytuacje, w których towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. W takiej sytuacji podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe takie wyodrębnienie, przedsiębiorca może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia VAT.

Warto przy tym pamiętać, że przyjęty wskaźnik, używany w danym roku podatkowym, ustala się na podstawie poprzedzającego okresu rozliczeniowego. Wartość podatku naliczonego, która na podstawie ustalonego wskaźnika nie podlega odliczeniu zalicza się z reguły do kosztów podatkowych, pod warunkiem, że nie zwiększa wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Korekta na skutek zmiany wskaźnika obrotów

bErlrgCB

Oszacowany wskaźnik wstępny może w rzeczywistości odbiegać od bieżącej struktury obrotu upoważniającego w bieżącym okresie rozliczeniowym do odliczenia stosownych kwot podatku naliczonego. W konsekwencji skutkuje to koniecznością dokonania rocznej korekty podatku VAT, zawartej w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego, a więc:

  • o w deklaracji za styczeń – przy miesięcznym rozliczeniu podatku od towarów i usług,
  • o w deklaracji za I kwartał – w przypadku kwartalnego rozliczenia podatku VAT.

Natomiast przedsiębiorcy kończący działalności gospodarczą dokonują korekty w deklaracji za ostatni okres rozliczeniowy.

W zależności od charakteru dokonanej korekty konsekwencje z tytułu podatku dochodowego, różnią się od siebie. W myśl regulacji zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług wartość podatku VAT naliczonego, w części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jak również kwota podatku, która nie została uwzględniona w wartości początkowej amortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ze względu na objętą korektą:

bErlrgCC
  • o in plus – zaliczana jest do wartości uzyskanych przychodów, co w konsekwencji oznacza obowiązek objęcia podatkiem dochodowym;
  • o in minus – zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów.
Czytaj więcej w Money.pl
Uważaj na odliczenie VAT, bo zapłacisz więcej... Przykładem takiej sytuacji jest korekta deklaracji podatku VAT związana ze zmianą wartości obrotu w danym roku podatkowym, w stosunku do poprzedniego okresu.
Odzyskasz podatek od niezapłaconych faktur Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi? Czy od każdej faktury istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
Wkrótce będzie można przekazać to bez VAT Od 2013 r. definicja bezpłatnie przekazywanych przez firmy próbek ma być szersza niż dotychczas, co w efekcie spowoduje większe korzyści podatkowe dla przedsiębiorców.
bErlrgCW
vat
wiadomości
podatki
KOMENTARZE
(0)