Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Pełna księgowość

aktualizacja 2010-12-21

Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej.

 

ZALETY I WADY KSIĄG RACHUNKOWYCH
Zalety Wady
Zapisy na kontach księgowych są dobrym źródłem informacji dla zarządu - przydatne do prowadzenia analizy finansowej i podejmowania decyzji Sformalizowana forma prowadzenia księgowości wiąże się z ponoszeniem dość wysokich kosztów obsługi księgowej

Przepisy

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm).

Zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych) regulują przepisy ustawy o rachunkowości.

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • - spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • - osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz firmy, które dobrowolnie wybrały taką formę obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nieposiadających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej. Różnica jest w samym sposobie prowadzenia ksiąg, określonym szczegółowo ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, póz. 591 z późn. zm.).
Osoby prawne od dochodu ustalonego na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%.


Rachunkowość firmy obejmuje:

  • - przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
  • - prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • - okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • - wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • - sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • - gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  • - poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
AndrzejW-wa
91.90.113.* 2018-12-07 20:43
Ja też polecam dobre biuro rachunkowe. Jestem z W-wy, ale korzystam z biura ze Śląska, w dzisiejszych realiach praca na odległość to standard, a ceny znacznie niższe niż w Warszawie.
Z czystym sumieniem polecam www.dobrebiuro.eu. Naprawdę solidnie i zawsze można liczyć na pomoc (nie jest to jakiś moloch, w którym jestem tylko jednym z bardzo wielu klientów)
jAREK45428
31.178.167.* 2018-12-01 09:58
Ja podobnie jak wy miałem spory problem z księgowością swojej firmy. Od pewnego czasu korzystam z usług biura rachunkowego www.lidmar.pl. Dzięki temu mogę w pełni poświęcić się rozwojowi swojej firmy.
Kasia856
79.110.200.* 2018-10-08 20:04
Bardzo dziękuję za ten artykuł. Właśnie jestem w trakcie zakładania swojej pierwszej firmy i kwestie księgowości nieco mnie przerastają ;) Po długich rozważaniach postanowiłam, że zdecyduję się skorzystać z usług biura rachunkowego http://www.ec-biuro-rachunkowe.pl/, dzięki czemu całą uwagę będę mogła poświęcić sprawom kluczowym dla rozwoju firmy.
Zobacz więcej komentarzy (10)