Notowania

Umowa darowizny samochodu. Jak wygląda wzór takiego dokumentu?

Umowa darowizny samochodu zakłada przekazanie samochodu obdarowanemu. Darowizna oparta jest na zasadzie bezpłatnego przekazania kosztem majątku darczyńcy

Podziel się
Dodaj komentarz
(rafabordes, Pixabay (CC0))
Umowa darowizny samochodu nie musi być sporządzona w formie pisemnej

Umowa darowizny samochodu zakłada przekazanie samochodu obdarowanemu. Darowizna oparta jest na zasadzie bezpłatnego przekazania kosztem majątku darczyńcy. Osobą obdarowaną może być dowolna osoba. Jeśli darowizna odbywa się w obrębie najbliższej rodziny, to może być całkiem zwolniona z podatku.

Umowa darowizny nie musi być sporządzana na piśmie. Jednak w przypadku, gdy przedmiotem bezpłatnego przekazania jest samochód, warto to zrobić właśnie w formie pisemnej. Bez tego trudno będzie nowemu właścicielowi (obdarowanemu) zarejestrować ten samochód.

Jak sporządzić taką umowę? Poniżej wzór umowy darowizny samochodu

UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU

zawarta dnia ....................... (data) w ............................................ (miejscowość) pomiędzy:

Panem/ią..................................................................................................................................... (imię i nazwisko darczyńcy),

zamieszkałym w ............................................................................................................................................. (adres darczyńcy)

legitymującym/cą się dowodem osobistym nr .......................................... (seria i numer dowodu osobistego)

zwanym dalej: "Darczyńcą”

a

Panem/ią ............................................................................................................................................. (imię i nazwisko obdarowanego),

zamieszkałym w ....................................................................................................................................... (adres obdarowanego)

legitymującym/cą się dowodem osobistym nr .......................................... (seria i numer dowodu osobistego)

zwanym dalej: "Obdarowanym”.

§ 1

  1. Przedmiotem darowizny jest samochód osobowy:

marka........................................................model .......................................................................... rok produkcji..............................................nr silnika ......................................................... pojemność ........................................nr nadwozia .....................................................

nr rejestracyjny ................................. przebieg .........................................................

  1. Darczyńca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem samochodu opisanego w § 1 pkt.1., będącego przedmiotem darowizny oraz, że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych.

§ 2

Strony określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę...........................................................zł (słownie: ....................................................................................................................................).

§ 3

Darczyńca oświadcza, iż przekazuje Obdarowanemu na własność określony w § 1 Przedmiot darowizny, a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tę przyjmuje.

§ 4

Wydanie przedmiotu darowizny następuje w momencie podpisania niniejszej umowy/już nastąpiło/nastąpi w dniu ..............................................

§ 5

Darczyńca oświadcza, iż jest ................................................................ (stopień pokrewieństwa) Obdarowanego.

§ 6

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy obciążą .......................................................... (oznaczenie strony która poniesie koszty).

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowa została sporządzona w ....... (liczba) jednobrzmiących egzemplarzach, po ...... (liczba) dla każdej ze stron.

Darczyńca Obdarowany
................................... ...................................
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz