Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Leasing - podstawowe pojęcia

0
Podziel się:

Leasing (ang. lease - najem, dzierżawa) jest umową posiadającą zarówno cechy umowy najmu (dzierżawy) jak i kredytu.

*Leasing (ang. lease - najem, dzierżawa) jest umową posiadającą zarówno cechy umowy najmu (dzierżawy) jak i kredytu. *

Celem tej umowy jest zapewnienie finansowania inwestycji bez nabywania prawa własności przedmiotu umowy w trakcie jej trwania. W tym zakresie umowa leasingu nie różni się znacznie od umowy najmu, gdyż korzystający ma prawo używania przedmiotu leasingu. Celem podstawowym takiej umowy jest jednak nie tylko zapewnienie możliwości korzystania ze składnika ZOBACZ TAKŻE:

Leasing - poradnik przedsiębiorcymajątkowego, lecz również umożliwienie jego ostatecznego nabycia po zakończeniu umowy. Umowa leasingu, co do zasady, zawierana jest na czas określony. Jej długość w zasadzie zależy od stron. W pewnych przypadkach (leasing operacyjny) jest uzależniona od przepisów podatkowych, które wskazują minimalny czas trwania umowy, w zależności od tego, co jest przedmiotem umowy i jaki jest okres amortyzacji dla celów podatkowych. Suma opłat wynikających z umowy to co najmniej równowartość wartości początkowej (zwykle jest to cena nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego, może być to także koszt wytworzenia). W odróżnieniu do umów najmu, w których występują stałe opłaty okresowe, w przypadku leasingu wysokość opłat leasingowych zależy od kilku czynników. Zwłaszcza wysokości opłaty wstępnej uiszczonej na początku transakcji (która może się wahać od 0-30% wartości
przedmiotu). Im wyższa opłata wstępna, tym niższe opłaty okresowe. Drugim czynnikiem jest wysokość ceny, po której leasingobiorca może nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu umowy.

Leasingobiorca w świetle umowy leasingowej to korzystający z leasingu, czyli podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna (posiadający/-a odpowiednią zdolność kredytową), która użytkuje przedmiot leasingu.

Leasingodawca w świetle umowy leasingowej to finansujący, czyli firma leasingowa, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe; często jest to spółka utworzona przez bank.

*Dostawca *(dealer) jest to podmiot, od którego leasingodawca kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej wyboru dostawcy dokonuje leasingobiorca; może również zlecić wybór dostawcy i/lub przedmiotu firmie leasingowej.

Przedmiot leasingu w rozumieniu przepisów o rachunkowości jest to środek trwały, wartość niematerialna i prawna; przedmiotem leasingu może być środek trwały o minimalnej wartości 3 500 zł.

Czynsz inicjalny to opłata wstępna wnoszona przy zawieraniu umowy bądź w momencie wydania przedmiotu leasingobiorcy; stanowi ona część jego wartości.

Raty leasingowe (czynsz i opłaty leasingowe) to opłaty wnoszone przez leasingobiorcę za używanie przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy, których wartość nominalna lub wyrażona procentowo od wartości zakupu (w przypadku rat stałych) podana jest w harmonogramie spłat.

Harmonogram finansowy to dokument określający terminy i wysokość wszystkich opłat, jakie poniesie leasingobiorca z tytułu zawartej umowy.

Ogólne warunki umowy leasingu (OWUL) to warunki określające zasady korzystania z przedmiotu leasingu, wyboru dostawcy, obowiązków płatniczych, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposobów rozwiązania lub zakończenia umowy itp.

Wartość końcowa (rezydualna) to zawarta w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyrażona procentowo w umowie wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)