Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Trudniej o dotację. Sprawdź nowe limity

Trudniej o dotację. Sprawdź nowe limity

Fot. Rodrigo Galindez/CC/Flickr

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe zasady rozliczania projektów w programie Kapitał Ludzki. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wprowadziło restrykcyjne limity kosztów zarządzania oraz szereg innych ograniczeń. Wielu ekspertów jest przekonanych, że ani realizatorom projektów, ani beneficjentom ostatecznym nie wyjdzie to na dobre.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem potencjału pracowników, wzrost zatrudnienia, możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw, poprawy stanu zdrowia osób pracujących czy podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. W minionym roku sposób wykorzystywania dotacji zaczął jednak budzić coraz większe zastrzeżenia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR), odpowiadającym za realizację i nadzór programu.

Nowe ograniczenia

Z ministerialnych analiz wynika, że w wielu projektach finansowanych w ramach PO KL koszty administracyjne przekraczały 1/3 wartości całego przedsięwzięcia, a w skrajnych przypadkach nawet połowę przyznanego dofinansowania. Ograniczało to więc środki bezpośrednio przeznaczane na realizację celów programu. W tym roku sytuacja ta ma jednak ulec zmianie w efekcie poprawek wprowadzonych do tzw. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

- Po raz pierwszy od rozpoczęcia realizacji PO KL wprowadzono sztywne limity kosztów zarządzania projektami komentuje Joanna Gilewska, Wicedyrektor Departamentu Projektów Europejskich w firmie doradczej F5 Konsulting sp. z o.o.. Wcześniej o racjonalności kosztów decydował z jednej strony projektodawca, opisując i uzasadniając, jakie koszty musi ponieść w konkretnym projekcie, z drugiej zaś osoba, która oceniała wniosek o dofinansowanie i akceptowała uzasadnienie lub rekomendowała zmianę zaproponowanych kwot – objaśnia Joanna Gilewska.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Dokumentacja rozliczenia wydatków
MRR zdecydowało się na zastosowanie limitów procentowych. System ograniczeń ma charakter progresywny – dla projektów do 1 mln zł limit wydatków został ustanowiony na pułapie 30%, a w przypadku przedsięwzięć powyżej 5 mln wynosi on tylko 10%. Określony został też zamknięty katalog kosztów, które można ponieść w zakresie zarządzania.

Dodatkowe komplikacje

Wprowadzone zmiany mają na celu lepsze rozdysponowywanie przyznawanych środków. Większość ekspertów krytycznie ocenia jednak poprawki naniesione do wytycznych. – Zmiany te spowodują kolejne perturbacje w procesie przygotowywania wniosku oraz na etapie jego oceny – przewiduje Ryszard Stefanowski, Dyrektor Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, która od początku akcesji do UE realizuje projekty współfinansowane z PO KL.

Oprócz wątpliwości formalnych, związanych z kwalifikowaniem niektórych wydatków do kosztów zarządzania, wprowadzone limity najbardziej odbiją się na promocji projektów oraz rekrutacji nowych pracowników. MRR nie dostrzega takich problemów – dodaje Stefanowski.

Joanna Gilewska zwraca również uwagę na fakt, iż realizacja niektórych przedsięwzięć wymaga większych zasobów ludzkich, aniżeli wskazywałyby na to średnie statystyczne. – Projektów nie można mierzyć tą samą miarą. Dwuletni projekt szkoleniowo-doradczy, w którym założono otwartą rekrutację uczestników wymaga nieproporcjonalnie większego zaangażowania personelu niż krótki projekt, w którym wypłacane będą środki na zakładanie działalności gospodarczej i w którym projektodawca jest głównie pośrednikiem w przekazywaniu dotacji – wyjaśnia Gilewska.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
księgowość, dotacja, kapitał ludzki, rozliczanie dotacji
Czytaj także
Polecane galerie