Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Błąd na fakturze można poprawić na dwa sposoby

0
Podziel się:

Zakres poprawek różni się w zależności od użytego dokumentu.

Błąd na fakturze można poprawić na dwa sposoby
(Yuri Arcurs/Dreamstime.com)

Błędne zapisy na fakturach VAT mogą zostać skorygowane przy użyciu albo noty korygującej albo faktury korygującej. Warto jednak pamiętać, że zakres poprawek w przypadku tych dokumentów różni się od siebie. W przypadku błędnej daty sprzedaży możliwe jest naprawienie błędu zarówno przez sprzedawcę, który wystawki korektę faktury, jak też i przez nabywcę, który ma możliwość wystawienia noty korygującej.

Przepisy prawa podatkowego dopuszczają możliwość skorygowania niewłaściwych zapisów przy pomocy jednego z dwóch dokumentów, mianowicie noty korygującej lub też faktury korygującej. Pomimo iż dokumenty te różnią się zakresem informacji, które mogą podlegać zmianom, w niektórych przypadkach dopuszcza się jednak zamienne ich stosowanie, przykładem czego jest poprawka pomyłki w dacie sprzedaży, określonej na fakturze pierwotnej.

Podstawowym dokumentem służącym do poprawy błędów zawartych na fakturach jest faktura korygująca, wystawiana przez sprzedawcę. Można nią skorygować wszelkie informacje, zawarte na fakturze np. dotyczące właśnie daty wystawienia faktury albo daty sprzedaży, ilości sprzedanych towarów, ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto), stawki podatku, czy kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Co więcej, w przypadku faktury korygującej, wyrażenie przez nabywcę zgody na dokonane zmiany, nie jest warunkiem koniecznym. Aby dokument ten był prawnie skuteczny wystarczy potwierdzenie odbioru dokumentu. Ze względu na to, że przepisy podatkowe nie narzucają formy, w jakiej nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, podatnik ma w tym zakresie pełną dowolność. Przykładowo, przedmiotowe potwierdzenie może mieć postać zwrotnego potwierdzenia odbioru (zwrotki pocztowej) przesyłki wysłanej pocztą. Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji podatkowej z dnia 30 czerwca 2011r, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. akt IPPP1-443-812/11-4/Igo).

Nota korygująca

Błędy o charakterze formalnym może jednak poprawić sam nabywca. Wystawia w tym celu notę korygującą. Poza możliwością poprawienia w ten sposób daty wystawienia faktury, czy też daty sprzedaży, można przy jej pomocy dokonać korekty także innych informacji czysto formalnych, dotyczących:

  • imienia i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresów;
  • numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
  • numeru kolejnego faktury oznaczonej jako _ FAKTURA VAT _;
  • nazwy (rodzaju) towaru lub usług, będących przedmiotem sprzedaży.

Warto przy tym zaznaczyć, iż o skuteczności wprowadzonych zmian, decyduje akceptacja sprzedawcy, który potwierdza zasadność jej wystawienia i jednocześnie przyjmuje do wiadomości wprowadzone zmiany.

Uwaga! Przygotowany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje likwidację tej formy korygowania błędów.

Czytaj więcej w Money.pl
Odzyskasz podatek od niezapłaconych faktur Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi? Czy od każdej faktury istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
Jak przechowywać e-faktury? Wszystkie faktury muszą być archiwizowane zarówno przez wystawcę, jak i odbiorcę w niezmienionej formie - również te elektroniczne.
VAT trzeba zapłacić również z pustej faktury Jednocześnie faktura taka nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego.
wiadmomości
wiadomości
KOMENTARZE
(0)