Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Czas na zatwierdzenie sprawozdania

Już niewiele czasu pozostało na zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz złożenie kompletu dokumentów w rejestrze sądowym.

Podziel się
Dodaj komentarz

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje organy firm do zatwierdzenia rocznego sprawozdania najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla firm, których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, datą graniczną jest 30 czerwca.

Pamiętać należy, iż niektóre sprawozdania powinny być przebadane przed ich zatwierdzeniem.

Badaniu i ogłaszaniu podlegają sprawozdania jednostek powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe m.in.:

1. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi
2. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
3. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej 2 z następujących warunków:

  • - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 EURO,
  • - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 EURO.

| Sprawozdanie finansowe składa się z: |
| --- |
| 1. bilansu 2. rachunku zysków i strat 3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe jednostek, które zobowiązane są do badania bilansu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Kierownik spółki kapitałowej, spółki komandytowo-akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego sporządza dodatkowy dokument - sprawozdanie z działalności jednostki. |

Zatwierdzenie sprawozdania to nie wszystko. W 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki musi złożyć we właściwym rejestrze sądowym komplet dokumentów zawierający:
1. roczne sprawozdanie finansowe
2. opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu
3. odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty
4. sprawozdanie z działalności (w przypadku firm, które takie sprawozdanie sporządzają)

Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe - w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

UWAGA! Nawet jeśli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w wymaganym terminie, to i tak należy je złożyć w KRS w ciągu 15 dni po tym terminie.

Tagi: sprawozdanie, wiadomości, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz