Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Deklaracja VAT-7. Jakie czynności wykazujemy w pozycji 21?

Deklaracja VAT-7. Jakie czynności wykazujemy w pozycji 21?

Fot. Tiago Estima/Dreamstime.com

Zmieniany wielokrotnie wzór deklaracji VAT-7 powoduje, że podatnicy mają wątpliwości w jakich pozycjach deklaracji wpisywać dokonywaną sprzedaż. Powyższe dotyczy w szczególności pozycji 21 deklaracji VAT-7 (VAT-7K, VAT-7D).

Jak wynika z obowiązujących obecnie objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D), w części C przywołanej deklaracji - zatytułowanej rozliczenie podatku należnego- wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy oraz innych korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który składana jest deklaracja.

Dalsze opisy wyjaśnień wskazują, że w części tej (dokładnie w poz. 21 deklaracji) wykazuje się też czynności wykonywane poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego (dokładnie prawo do obniżenia, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy). W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jeżeli nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z powyższego wynika, że podatnicy mają obowiązek wykazać w poz. 21 deklaracji VAT-7 wartości wynikające z wystawianych faktur VAT NP (dokumentujących czynności niepodlegające opodatkowaniu na terytorium Polski) pod warunkiem, że w stosunku do tych czynności przysługuje im prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego.

W sytuacji, gdy podatnikowi w stosunku do czynności udokumentowanych fakturą NP, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego (lub wprawdzie prawo to przysługuje, ale podatnik nie posiada dokumentów z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami), wówczas nie ma obowiązku wykazywać wartości wynikających z ww faktury VAT NP w deklaracji VAT-7.

Natomiast gdy podatnikowi, w stosunku do czynności dokumentowanych fakturą NP, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego, wówczas ma on obowiązek wykazać wartości wynikające z wystawionej faktury VAT NP w poz. 21 deklaracji VAT-7.

Przykład nr 1
Spółka A w styczniu 2010 r. wykonała na rzecz niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej posługującego się numerem VAT-DE usługę transportu towarów z terytorium Polski do Holandii. Usługa została wykonana w 16.01.2010 r., Spółka A wystawiła fakturę VAT NP na kwotę 10 tys. zł. W fakturze wskazała, iż podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usługi transportowej.

Spółka wyżej wymienioną usługę winna wykazać w deklaracji VAT-7, bowiem w sytuacji gdyby dokonywała ją na terytorium Polski, wówczas przysługiwałoby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Przykład nr 2

Spółka A w styczniu 2010 r. udzieliła spółce matce z Niemiec pożyczkę finansową. Czynność tą Spółka A udokumentowała fakturą VAT NP. W fakturze tej wskazała, iż podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usługi.

W analizowanym przypadku spółka wyżej wymienione usługi nie powinna wykazać w deklaracji VAT-7, bowiem w sytuacji gdyby dokonywała ją na terytorium Polski, wówczas nie przysługiwałoby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Czytaj więcej o rozliczaniu VAT
Deklaracja VAT po terminie nie musi oznaczać kary
O składaniu deklaracji VAT przedsiębiorcy muszą pamiętać sami. Na wezwanie mogą liczyć dopiero wtedy, gdy nie zrobią tego w terminie.
Promocja typu "2+1 gratis". Jakie stawki VAT?
Możliwe jest uznanie, że na gruncie ustawy o VAT dochodzi do jednej dostawy towarów, dla której podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia towaru wiodącego.
Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z VAT?
Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych przekroczy określony ustawowo limit, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty.
firma, deklaracja, vat-7
Grupa ECDDP
Czytaj także
Polecane galerie