Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
podatki w polsce
08.04.2013 11:38

Firma udostępnia sprzęt, menedżer płaci podatek?

Dotychczasowy sposób interpretowania przepisów był w większości przypadków korzystny dla podatników.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

*W wyroku z 6 grudnia 2012 r., sygn. II FSK 709/11, NSA wskazał, że przychodem z tytułu zawartej umowy o zarządzanie, jest nie tylko określone w kontrakcie wynagrodzenie za wykonywanie umówionych czynności, ale także wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. *

W efekcie dodatkowe świadczenia w postaci wydatków z tytułu używania telefonów, komputerów oraz z eksploatacją i użytkowaniem samochodów będących własnością przedsiębiorcy, stanowią elementy dodatkowego wynagrodzenia osoby zarządzającej i kwalifikowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Tym samym podmiot zawierający umowę o zarządzanie jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń niepieniężnych, stawianych do dyspozycji podatników z tytułu umów o zarządzanie.

Okazuje się, że wnioski wyciągnięte przez NSA z przeprowadzonej wykładni przepisów mogą być bolesne w skutkach nie tylko dla menedżerów, zaś sama interpretacja przepisów podatkowych zbyt daleko idąca.

Dotychczasowy sposób interpretowania przepisów był w większości przypadków korzystny dla podatników. W wydawanych interpretacjach indywidualnych funkcjonowało twierdzenie, że wykorzystywanie składników majątku wyłącznie dla celów realizacji zadań służbowych wynikających z umowy o zarządzanie, kontraktu menadżerskiego czy umowy zlecenia zawartej poza prowadzoną działalnością gospodarczą nie powoduje przysporzenia po stronie korzystającego.

Tak też uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. ITPB2/415-337/10/RS, gdzie wyjaśnił: _ infrastruktura przedsiębiorstwa Spółki (telefony, komputery, pomieszczenia biurowe wraz z ich wyposażeniem oraz samochód służbowy), którym zarządza Prezes Zarządu, nie jest przez niego wykorzystywana dla jego celów osobistych, a wyłącznie do celów służbowych. (...) Wobec powyższego uznać należy, iż Prezes Zarządu (Menedżer) nie uzyskuje przychodów z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani z tytułu udostępnienia przez Spółkę przedmiotowych składników majątkowych, ani z tytułu pokrycia kosztów eksploatacyjnych (związanych z nabyciem paliwa do samochodu, płynu do spryskiwaczy, rocznych przeglądów), usług telekomunikacyjnych, ani też usług sekretarskich _ (podobnie ten sam organ w interpretacji z 19 stycznia 2010r., sygn ITPB2/415-843/09/PS., w odniesieniu do osób wchodzących w skład rady nadzorczej).

Zdaniem autora było to słuszne podejście, uzasadnione wnioskami wynikającymi z analizy art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, zgodnie z którym przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przekazanie osobie zatrudnionej w oparciu o kontrakt menedżerski samochodu, komputera czy telefonu nie oznacza, że osoba ta _ otrzymała _ te świadczenia, a więc jest ich beneficjentem i może swobodnie nimi rozporządzać, uzyskując tym samym korzyść osobistą mającą określony wymiar finansowy. Celem podmiotu przekazującego nie jest dokonanie osobistego przysporzenia.

Z uwagi na _ stricte _ służbowy charakter omawianych dodatków trudno również mówić o jakimkolwiek świadczeniu na rzecz menedżera. Celem przekazania samochodu, komputera czy telefonu jest bowiem wyposażenie tej osoby w narzędzia pracy, niezbędne do realizacji zadań nałożonych na niego w drodze zawartej umowy. Osoba dysponująca takimi dodatkami nie włada nimi zupełnie swobodnie, wykorzystując je na swój osobisty użytek, ale w zakresie oznaczonym umową, w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, a tym samym nie można uznać, że uzyskuje z tego tytułu przychód.

Przyjęcie odmiennego poglądu i uznanie, że każdy przypadek korzystania z wyposażenia podmiotu zatrudniającego należy opodatkować, może okazać się zbyt daleko idącą wykładnią przepisów podatkowych. Przedstawione przez NSA stanowisko dotyczyło wprawdzie osób zatrudnionych na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, jednakże należy zauważyć, że definicja przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, dotyczy również osób zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia albo dzieło, tak więc opisany skutek w postaci konieczności przypisania przychodu teoretycznie mógłby dotyczyć i tych osób. Przy tym istniałaby również obawa przypisywania analogicznego przychodu pracownikom, którym to najczęściej udostępniane jest mienie pracodawców.

Idąc wskazanym tokiem rozumowania, należałoby bowiem opodatkować wszystkie te przypadki, w których dla celów prawidłowej realizacji powierzonych obowiązków, dochodzi udostępnienia środków niezbędnych do wykonania określonych zadań (np. firmowych komputerów, specjalistycznego oprogramowania, samochodów dla kierowców, pomieszczeń biurowych, itp.). Tymczasem świadczenia te w istocie stanowią narzędzia pracy, umożliwiające prawidłowe wykonanie zleconych czynności.

Należy także odróżnić sytuację udostępnienia określonych składników majątkowych osobom realizującym zlecenia na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, od realizującym te same zlecenia i uzyskującym przychody w ramach działalności wykonywanej osobiście. Tylko w pierwszym przypadku możemy mówić o powstaniu korzyści mającej określony wymiar finansowy dla prowadzonej działalności gospodarczej tego podmiotu (oszczędza własne środki, które musiałaby wydatkować na np. wynajem niezbędnych narzędzi pracy).

Prowadzenie działalności gospodarczej jest związane z funkcjonowaniem na rynku jako przedsiębiorstwo (podmiot profesjonalny), co zasadniczo zakłada wyposażenie takiego przedsiębiorstwa w odpowiednie środki, za pomocą których działalność ta może być realizowana (na rzecz wielu kontrahentów) i można mówić o działalności zarobkowej prowadzonej w sposób ciągły i zorganizowany.

Natomiast osoba fizyczna zawierająca umowę zlecenia, z której przychody kwalifikowane są jako pochodzące z działalności wykonywanej osobiście, nie musi posiadać własnych środków do realizacji zlecenia, istotniejsze są tutaj jej wiedza i osobiste umiejętności. Wyposażenie więc takiej osoby w narzędzia umożliwiające realizację zlecenia nie powinno być postrzegane w kategoriach dodatkowego świadczenia skutkującego powstaniem przychodu.

Czytaj więcej w Money.pl
Pomysł ministerstwa zaszkodzi firmom? Odpowiedzialność solidarna nabywcy za podatek, którego nie zapłacił sprzedający, ma nie dotknąć małych przedsiębiorców.
Kontrakty menedżerskie, a rozliczenie z fiskusem Ministerstwo Finansów przedstawiło inne niż Naczelny Sąd Administracyjny stanowisko w sprawie opodatkowania np. samochodu służbowego osób na kontraktach menedżerskich.
Kontrola skarbowa. Masz dwa tygodnie na... Jeśli poddany kontroli podatkowej przedsiębiorca ma zastrzeżenia co do prawidłowości jej przebiegu, może złożyć oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Ma na to dwa tygodnie.
Tagi: podatki w polsce, podatki, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz