Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Informacje o kandydacie. O co może pytać przyszły pracodawca?

Informacje o kandydacie. O co może pytać przyszły pracodawca?

Fot. istockphoto

 

Pracodawca jeszcze przed zatrudnieniem pracownika ma prawo zażądać od niego podania danych osobowych potwierdzających tożsamość, uprawnień zawodowych oraz informacji o wykształceniu. Dzięki temu będzie mógł sprawdzić kwalifikacje kandydata oraz przygotować umowę czy skierowanie na wstępne badania lekarskie.

To jakiej dokumentacji może wymagać pracodawca od przyszłego pracownika zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowniczych.

Dane osobowe

Podstawowym dokument jaki powinien wypełnić przyszły pracownik to kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (tutaj można pobrać wzór dokumentu). Jest to pisemna forma oświadczenia, w której należy podać takie informacje jak: dane osobowe, adres zamieszkania, wykształcenie czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Ważne!

Pracodawca ma prawo żądać od przyszłego pracownika podania danych osobowych wymienionych w art. 221 par. 1 Kodeksu pracy:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli w kwestionariuszu zostały zawarte pytania inne niż te określone w art. 221 par. 1 K.p. przyszły pracownik ma prawo pozostawić te pola puste i uzupełnić je dopiero po nawiązaniu stosunku pracy, czyli po podpisaniu umowy.

Dane pracownicze należy przekazać w formie pisemnego oświadczenia. W tym przypadku właściwym dokumentem jest właśnie kwestionariusz, dlatego trzeba pamiętać, aby na końcu podpisać się oraz wskazać datę wypełnienia. Pracodawca ma prawo zażądać również oryginałów dokumentacji, ale tylko do wglądu w celu potwierdzenia autentyczności zawartych w oświadczeniu informacji. Mowa tutaj o świadectwach pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentach potwierdzających okresy zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie. Co ważne, pracodawca ma prawo skopiować dokumentację, aby załączyć do akt osobowych pracownika.

Jeżeli pracownik zamierza korzystać ze szczególnych uprawnień związanych z rodzicielstwem, przewidzianych w Kodeksie pracy - na przykład: dwa dni opieki na dziecko w roku (art. 188 K.p.), czy urlop wychowawczy, wówczas musi udostępnić pracodawcy dane osobowe dzieci (imiona, nazwisko, daty urodzenia).

Ponadto pracodawca ma prawo wymagać podania numeru pesel. W celu udokumentowania tej informacji, ale również danych wyżej wymienionych może zażądać okazania i kserokopii dokumentu tożsamości (na przykład dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

Kwalifikacje zawodowe

W zależności od obejmowanego stanowiska pracy przyszły pracodawca ma prawo żądać dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy. Za przykład może posłużyć praca na stanowisku kierowcy, dla którego warunkiem umożliwiającym wykonywanie zawodu będzie prawo jazdy. Jednak w zależności od rodzaju wykonywanej pracy wymagane mogą być również inne dokumenty, takie jak pozwolenie na przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR).

Dodatkowo osoba ubiegająca się o zatrudnienie może udostępnić pracodawcy dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe: świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia o ukończonych kursach podnoszących uprawnienia, itp.

Orzeczenie lekarskie

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi zostać dopuszczony do wykonywania zawodu przez lekarza medycyny pracy. Dlatego pracodawca ma obowiązek skierować taką osobę na wstępne badania lekarskie, których koszt w pełni pokrywa. Podstawą do zatrudnienia będzie orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, które należy dostarczyć do pracodawcy przed podpisaniem umowy o pracę.

Co ważne, pracownik ma obowiązek dostarczyć do przyszłego pracodawcy pisemne oświadczenie o tym, czy jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy, czy też nie.

Lista informacji, które w procesie rekrutacji może zbierać i przetwarzać pracodawca jest zamknięta. Znaczy to, że nie wolno pytać kandydata m.in. o jego sytuację rodzinną, pochodzenie, przekonania religijne i polityczne, a nawet o miejsce zameldowania i numer telefonu.

Czytaj więcej w Money.pl
Zatrudniamy współpracownika w firmie. Jakie możliwości i obowiązki?
Sprawdź, na jakich warunkach najlepiej nawiązać współpracę.
Zawody przyszłości. Zobacz prognozę na 2020
Oto wyniki ciekawej analizy, przeprowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Nie badasz się? Stracisz pracę!
Każda przyjmowana do pracy osoba powinna poddać się wstępnym badaniom lekarskim, które potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Te dokumenty przechowuj przez 50 lat
Jeśli tego nie zrobisz, grozi ci grzywna nawet do 30 tysięcy złotych
Rozmowa o pracę. Nieważne, co powiesz
Przy rekrutacji często większe znaczenie ma ubiór, ton głosu i mowa ciała.
Starasz się o pracę? Tego się spodziewaj
O to mogą zapytać cię rekrutujący.

 

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ - PRZEWODNIK KROK PO KROKU!
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Bubu32
83.5.151.* 2011-09-22 15:21
Zawsze też warto jako HR lub osoba zająca się rekrutacją wspomagać się prasą branżową np. "Personel i Zarządzanie". Można poznać nowe techniki organizacji pracy, rekrutacji itd. itp.
iiwa
91.150.220.* 2011-08-08 10:35
jeżeli na dane stanowisko pracy jest bardzo dużo chętnych kandydatów pierwszą selekcję można wykonać za pomocą testów kwalifikacji zawodowych np z Instytutu Analiz Im Karola Gaussa, za pomoca testu sprawdzimy właśnie kompetencje, predyspozycje i charakter
Specjalisci
87.246.249.* 2011-03-28 13:24
Background Screening – Sprawdzenia pracownicze

Firma IBBC Group zajmuje się sprawdzeniami pracowniczymi zarówno względem osób już zatrudnionych jak i kandydatów na stanowiska.
Weryfikacje te są kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa, pozwalają na zatrudnienie kompetentnych i wiarygodnych pracowników. W odpowiedzi na te problemy oferujemy zbiór sprawdzeń eliminujący ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby min.:

weryfikacja edukacji,
weryfikacji kwalifikacji zawodowych,
weryfikacja dotychczasowego zatrudnienia,
referencje zawodowe i osobiste,
identyfikacja przeszłości kryminalnej,
sprawozdania medialne,
weryfikacja dyplomów i uprawnień,
przynależność do organizacji i stowarzyszeń.

Skontaktuj się z nami! www.ibbcgroup.com