Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak nie stracić długu, gdy dłużnik upada?

0
Podziel się:

Na listę wierzytelności z urzędu trafiają tylko długi zabezpieczone na majątku rzeczowym dłużnika lub te, które dotyczą pracowników.

Jak nie stracić długu, gdy dłużnik upada?

Wierzyciel osobisty upadłego dłużnika, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Jedynie wierzytelności zabezpieczone rzeczowo oraz te, które są związane ze stosunkiem pracy, * *umieszczane są na liście wierzytelności z urzędu.


Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym m.in. wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące (art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze).

Wierzyciel, nie zgłaszając wierzytelności w terminie wyznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, musi mieć na uwadze, że czynności już dokonane w danym postępowaniu upadłościowym są wobec niego skuteczne.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/8/t89096.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;rozpoczac;postepowanie;upadlosciowe,110,0,575854.html) Jak rozpocząć postępowanie upadłościowe?
Co więcej, wskazana przez niego wierzytelność może być uwzględniona tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. Jeżeli jednak wierzytelność zgłoszono po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, pozostawia się ją bez rozpoznania.

Forma zgłoszenia wierzytelności

Pismo zawierające zgłoszenie wierzytelności wnosi się do sądu upadłościowego (sąd rejonowy – sąd gospodarczy). Zgłoszenie wierzytelności do sędziego – komisarza musi być dokonane w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach. Istotnym jest, że wskazane pismo powinno być sporządzone zgodnie z ogólnymi wymaganiami stawianymi przez kodeks postępowania cywilnego oraz wytycznymi wskazanymi w art. 241 ustawy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

W zgłoszeniu wierzytelności należy zatem zwrócić szczególną uwagę na podanie **imienia i nazwiska bądź nazwy albo firmy wierzyciela i odpowiednio jego miejsca zamieszkania albo siedziby.

Należy również określić wierzytelność wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej, dowody stwierdzające istnienie wierzytelności oraz kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona. Ponadto wierzyciel powinien wskazać zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz zamieścić oświadczenie, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/229/t22501.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wszystko;o;ogloszeniu;upadlosci,158,0,533150.html) Wszystko o ogłoszeniu upadłości
W razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, należy wskazać przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu. Jeżeli co do zgłaszanej wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, koniecznym jest podanie jego aktualnego stanu.

Dokumenty uzasadniające zgłoszenie powinny być dołączone w formie oryginału lub odpisów poświadczonych notarialnie lub odpisów poświadczonych przez adwokata (radcę prawnego)
będącego pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność. W myśl obowiązujących przepisów wierzyciel jest uprawniony do zgłoszenia w jednym piśmie kliku wierzytelności przysługujących mu od upadłego dłużnika. Wierzyciele, którzy mają względem upadłego wierzytelność solidarną lub niepodzielną, mogą zgłosić ją sędziemu – komisarzowi jednym pismem. Od zgłoszenia wierzytelności nie pobiera się jednak opłaty.

**

**

Co z brakami formalnymi pisma?

Zgłoszenie wierzytelności zawierające braki formalne, co do zasady nie jest od razu zwracane wierzycielowi – sąd powinien wezwać wierzyciela do ich usunięcia na ogólnych zasadach dotyczących wszystkich innych pism procesowych. Należy jednak pamiętać, że powyższe uregulowanie nie odnosi się do czynności dokonanych przez przedsiębiorcę i profesjonalnego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 242 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, jeśli zgłoszenia wierzytelności dokonuje przedsiębiorca lub wierzyciel reprezentowany przez pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny, zgłoszenie wierzytelności nieodpowiadające wymaganiom formalnym określonym w art. 239 i art. 240 ustawy lub zawierające inne braki uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu, podlega zwrotowi bez wzywania do jego uzupełnienia.

Podkreślenia wymaga fakt, że na **zarządzenie sędziego – komisarza o zwrocie zgłoszenia wierzytelności przysługuje zażalenie (por. Uchwała SN z dnia 2.03.2005, III CZP 98/04). Dopiero taka – skutecznie zgłoszona wierzytelność – podlega weryfikacji, czy jej istnienie znajduje potwierdzenie w dokumentacji prowadzonej przez upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/229/t22501.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wszystko;o;ogloszeniu;upadlosci,158,0,533150.html) Wszystko o ogłoszeniu upadłości Postępowanie o ogłoszenie upadłości wszczynane jest na wniosek, który mogą złożyć wierzyciele oraz dłużnik.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/45/t26669.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/za;niesplacony;kredyt;odpowiesz;calym;majatkiem,247,0,381431.html) Za niespłacony kredyt odpowiesz całym majątkiem Polacy pożyczyli od banków już 267 miliardów złotych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/8/t89096.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;rozpoczac;postepowanie;upadlosciowe,110,0,575854.html) Jak rozpocząć postępowanie upadłościowe? Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do odpowiedniego sądu.




Autorka jest aplikantem radcowskim w kancelarii Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsku

_ _

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)