Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kiedy fakturę VAT może wystawić nabywca?

0
Podziel się:

Dla samofakturowania, czyli wystawienia faktury przez nabywcę towaru lub usługi, konieczne jest podpisanie umowy i zgłoszenie jej do urzędu skarbowego.

Kiedy fakturę VAT może wystawić nabywca?
(damircudic/iStockphoto)

Fakturę zwykle wystawia sprzedawca. Możliwe jest też tzw. _ samofakturowanie _ czyli wystawienie faktury przez nabywcę towaru lub usługi. Konieczne jest w tym celu podpisanie umowy i zgłoszenie jej do urzędu skarbowego.

Faktura VAT w myśl ustawy o podatku od towarów i usług to podstawowy dokument poświadczający dokonanie transakcji sprzedaży. Nabywca sporządzając tego rodzaju dokumentację musi jednakże liczyć się ze związanymi z tym ograniczeniami i licznymi wymogami, które należy spełnić jednocześnie, aby wystawione faktury posiadały moc prawną.

Regulacje dotyczące wystawiania przez nabywców faktur VAT, zostały przedstawione
w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nabywcy mogą wystawiać dokumenty oznaczone jako FAKTURA VAT, pod warunkiem, że są podobnie jak i dostawcy towarów, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT oraz spełnili pozostałe warunki.

Konieczna umowa

Strony muszą zawrzeć umowę upoważniającą nabywcę do wystawiania faktur (korekt i duplikatów) – w imieniu i na rachunek sprzedawcy. Bardzo ważnym jest, aby podatnik zawierając tę umowę ze swoim kontrahentem określił zarówno rodzaj towarów lub usług, w odniesieniu do których nabywca będzie wystawiał faktury, jak i założony okres jej obowiązywania (maksymalny to 2 lata).

Poza wymienionymi wyżej informacjami, nie wolno zapomnieć o zawarciu we wspomnianej umowie stosownej adnotacji, zgodnie z którą obie strony zobowiązują się do poinformowania w trybie natychmiastowym partnera biznesowego w przypadku wykreślenia z rejestru podatników czynnych VAT lub o zbyciu prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa.

Wymogi związane z wystawianiem faktur przez odbiorcę

Faktury wystawiane przez nabywców zasadniczo nie różnią się od standardowych dokumentów sprzedaży. Jednakże przedsiębiorca musi pamiętać, że powinny na nich znaleźć się informacje dotyczące tego, kto jest wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze jako sprzedawca.

W związku z przeniesieniem prawa do wystawiania dokumentacji poświadczającej dokonanie transakcji sprzedaży nabywający zobowiązany jest do przedstawienia drugiej stronie umowy oryginału i kopii faktury do jej akceptacji w formie podpisu. Kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy. Warto zaznaczyć także, że w przypadku obrotu fakturami drogą elektroniczną, akceptacji dokonuje się również w tej formie. Długość okresu, w którym należy dopełnić tej formalności powinna zostać określona we wspomnianej wcześniej umowie. Jednak musi on być tak określony by pozwalał na terminowe rozliczenie podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi.

Należy także pamiętać, że zawarcie takiej umowy podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu jej podpisania. Dokonuje tego nabywca. Zgłoszenie to powinno zawierać informacje dotyczące stron umowy, daty zawarcia a także okresu, na który została ona zawarta.

Poza krajowym obrotem, polscy przedsiębiorcy realizują transakcje z partnerami z krajów należących do Wspólnoty Europejskiej. Także w tym przypadku możliwość wystawienia faktur przez nabywców lub usługobiorców została przewidziana przepisami prawa podatkowego. Regulacje w tej kwestii są analogiczne do przepisów dotyczących dostaw krajowych. Należy zatem pamiętać, że prawo do wystawiania tego rodzaju dokumentów przysługuje tylko nabywcom towarów, którzy są podatnikami podatku od wartości dodanej zidentyfikowanymi dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego.

Ponadto dostawca krajowy musi posiadać status podatnika VAT UE. Warunkiem koniecznym jest także zawiadomienie organu podatkowego o zawarciu umowy upoważniającej zagranicznego nabywcę do wystawiania stosownej dokumentacji. Zawiadomienie to musi zostać złożone w formie pisemnej przez dokonującego dostawę.

Czytaj więcej o wystawianiu faktur VAT
Czy i kiedy można anulować fakturę VAT? Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad możliwością anulowania faktury. Niestety jest to dopuszczone tylko i wyłącznie w nielicznych sytuacjach.
Faktura VAT-marża a możliwość odliczenia podatku Jest to specyficzny rodzaj dokumentu poświadczającego zaistnienie zdarzenia gospodarczego, z którym wiąże się wiele uproszczeń, ale także wiele niedogodności.
Kto wystawia fakturę VAT-RR? Dokonując transakcji zakupu, których przedmiotem są produkty rolne, należy pamiętać o specyficznej formie ich udokumentowania.
wiadomości
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)