Notowania

Przejdź na
leasing finansowy
31.07.2013 17:31

Leasing finansowy w walucie obcej a różnice kursowe

Spółka zawarła umowy leasingu finansowego, której przedmiotem są samochody osobowe. Wartość przedmiotu leasingu wyrażona została Euro.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Will Spaetzel/CC BY-NC-SA 2.0/Flickr)

Spółka zawarła umowy leasingu finansowego, której przedmiotem są samochody osobowe. Zgodnie z postanowieniami umowy, wartość przedmiotu leasingu wyrażona została Euro podobnie zresztą jak opłaty z nią związane - w tym raty leasingowe. Ponieważ jednak płatności na rzecz leasingodawcy są realizowane w PLN (co wynika zresztą z postanowień umowy) rodzi się pytanie, czy dojdzie do powstania podatkowych różnic kursowych.

Przy założeniu, że w pytaniu mowa o leasingu finansowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawy o PDOP) należy zauważyć, iż zgodnie z art. 17f ust. 1 tej ustawy do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Co za tym idzie, jedynym kosztem leasingobiorcy z tytułu umowy leasingu finansowego jest część odsetkowa opłaty leasingowej.

W odniesieniu do powstawania różnic kursowych należy zauważyć, iż zgodnie z art.15 a ust.1 ustawy o PDOP różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Przy czym dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli m.in. wartość:

1) (...)

2) poniesionego *kosztu wyrażonego w walucie obcej *po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

Z kolei ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli m.in. wartość:

1) (..)

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

W powyższej normie ustawodawca określił zatem sytuacje w jakich powstają ujemne, a w jakich dodatnie różnice kursowe dla celów podatkowych. Podstawowym warunkiem dla powstania podatkowych różnic kursowych jest zatem

  • poniesienie kosztu uzyskania przychodu oraz
  • poniesienie tego kosztu w walucie obcej.

Biorąc zatem pod uwagę, iż kosztem dla leasingobiorcy w leasingu finansowym jest tylko odsetkowa część opłaty leasingowej, stąd co do zasady różnice kursowe dla celów podatkowych mogą powstawać od tej części wartości wynagrodzenia, która dotyczy części odsetkowej.

Jednakże, mając na uwadze przytoczone regulacje, różnice kursowe dla celów podatkowych powstaną wyłącznie wtedy, gdy koszt będzie wyrażony w walucie obcej. Podatkowe różnice kursowe są bowiem różnicami, które powstają wyłącznie w przypadku operacji wyrażonych w walutach obcych i realizowanych w walutach obcych.

W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy oraz kwota każdej opłaty leasingowej są przeliczane z Euro na PLN (zgodnie z postanowieniami umowy) i podmiot w walucie polskiej dokonuje płatności na rzecz leasingodawcy, wówczas koszty poniesione tytułem zobowiązania wyrażone są _ de facto _ w PLN, a nie w Euro. Co za tym idzie, fakt określenia wartości przedmiotu umowy i wynagrodzenia w obcej walucie oraz uzależnienie wysokości rat leasingowych od danego kursu nie stanowi przesłanki do uznania, że powstaną różnice kursowe dla celów podatkowych, o których mowa w art. 15a ustawy o PDOP.

Co więcej, należy zauważyć, iż warunki umowy leasingu (w tym wysokość rat leasingowych) zostają ustalone na dzień podpisania umowy. Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, iż zobowiązania umowne określone są w Euro, a ich realizacja następuje PLN, gdyż przeliczenie wartości zobowiązania na walutę rodzimą nie zmienia w żaden sposób warunków umowy (ma cel waloryzacyjny).

Stanowisko takie odnaleźć można również w interpretacjach prawa podatkowego, _ :,,(...) aby można było mówić o powstaniu dodatnich bądź ujemnych różnic kursowych, otrzymany przychód lub poniesiony koszt musi być wyrażony w walucie obcej. W związku z tym, że jak zaznaczono powyżej, zarówno wartość umów leasingu finansowego z tytułu których Spółka uzyskuje przychody oraz kwota każdej raty leasingowej zostaje przez nią przeliczona na PLN w takiej walucie jest wyrażona na wystawionych fakturach lub notach obciążeniowych, w stanie prawnym obowiązującym w dniu udzielenia interpretacji, również nie znajdą zastosowania w/w przepisy dotyczące ustalania różnic kursowych zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych". Należy zwrócić uwagę, że art. 17f ustawy pdop, zawiera generalną zasadę, że wysokość spłaty wartości początkowej określana jest w umowie leasingu. W umowach leasingu walutowych lub denominowanych wartość początkowa, będąca podstawą ustalenia wartości przedmiotu leasingu określona jest jako kwota
waluty lub równowartość waluty obcej _(postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. 1472/ROP1/423-369/06/AK).

Czytaj więcej w Money.pl
Sfinansowali wydatki za niemal 16 miliardów Jest łatwiej dostępny niż kredyt, dlatego cieszy się większym zainteresowaniem małych i średnich przedsiębiorców. Leasing, po miesiącach zastoju, staje się coraz popularniejszym środkiem finansowania inwestycji w firmach.
Leasingobiorcy mają oddać odliczony VAT? Wyrok podważył stanowisko zajęte przez Naczelny Sąd Administracyjny
Unijny wyrok korzystny dla polskich firm Trybunał orzekł, czy firmy leasingowe mają prawo oddzielać usługę leasingu od usługi ubezpieczeniowej i płacić VAT tylko od pierwszej z nich.
Tagi: leasing finansowy, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz