Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego

0
Podziel się

Niektóre firmy swoje dane muszą ogłosić w Monitorze Polskim B. Za niedopełnienie obowiązku grozi nawet więzienie.

Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego
(Yuri Arcurs/Dreamstime.com)
bEgfpkgl

Za niezłożenie dokumentów finansowych do ogłoszenia w _ Monitorze Polskim B _, jeśli podmiot ma taki obowiązek, może grozić kara grzywny lub więzienia.

30 czerwca dla większości spółek z o.o. – wszystkich tych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym - upłynął termin na przeprowadzenie zwyczajnego zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy.

Zatwierdzoną na takim zgromadzeniu dokumentację finansową zarząd spółki powinien złożyć w ciągu następnych 10 dni we właściwym urzędzie skarbowym, a w terminie 15 dni od zatwierdzenia – w sądzie rejestrowym.

bEgfpkgn

Niektóre spółki zobowiązane są jednak do ogłaszania rocznych dokumentów finansowych w _ Monitorze Polskim B _. Obowiązek ten zasadniczo dotyczy podmiotów, które na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości zobowiązane są do badania sprawozdania finansowego. W przypadku spółek z o.o., będą to więc takie spółki, które w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie, spełniły co najmniej z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
    • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
    • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Niektóre ze spółek, obawiając się ujawnienia wobec konkurencji istotnych dla przedsiębiorstwa danych, nie składają jednak dokumentacji finansowej do ogłoszenia w _ Monitorze Polskim B _. Warto jednak przy takiej decyzji wiedzieć, na jakie konsekwencje narazić się może zarząd spółki, który nie dopełnia przewidzianego prawem obowiązku ogłoszenia.

bEgfpkgt

Obowiązek ogłoszenia – zgodnie z art. 70 u.o.r. – spoczywa na kierowniku jednostki i obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy. Kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu.

Do sprawozdania należy dołączyć opinię biegłego rewidenta oraz odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Za niezłożenie dokumentów finansowych do ogłoszenia, pomimo istnienia takiego obowiązku, art. 79 ustawy o rachunkowości przewiduje karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Zasady wymierzania tych kar regulują przepisy kodeksu karnego.

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych o określonej wysokości i liczbie stawek od 10 do 540. Ustalając wysokość jednej stawki, sąd bierze pod uwagę w szczególności dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe w granicach. Stawka musi oscylować w granicach od 10 zł do 2 tys. zł Oznacza to, iż w przypadku orzeczenia kary grzywny, może ona wynieść od 100 do maksymalnie ponad 1 mln zł.

bEgfpkgu

*Karę ograniczenia wolności *wymierza się na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Wymierzana jest ona w miesiącach. Podczas jej odbywania, skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Praca wykonywana jest w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. W stosunku do osoby zatrudnionej sąd, zamiast obowiązku pracy orzec może również potrącenie od 10 do 25 procent wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd; w okresie odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.

Autorka jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu.

ZOBACZ TAKŻE:

bEgfpkgO
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)