Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Odejście ze spółki a odpowiedzialność za wykonanie prac

0
Podziel się

Wykonawcą zamówienia publicznego w przypadku spółki cywilnej są jej wspólnicy. Odejście jednego z nich w trakcie trwania umowy nie zwalnia go z odpowiedzialności za wykonanie robót.

Odejście ze spółki a odpowiedzialność za wykonanie prac
bEgWTZzF

*W przypadku spółki cywilnej o zamówienie publiczne ubiegają się razem wspólnicy spółki, nie spółka jako taka. *

A zatem wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ściśle określona co do składu grupa wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie zaś jej poszczególni członkowie. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie odnosi się wyłącznie do etapu zawierania umowy, ale także następującego po tym zdarzeniu wykonania umowy oraz ewentualnych jej zmian, zwłaszcza w zakresie podmiotu zobowiązanego do jej wykonania.

Przekształcenie umowy, dokonywane w celu zmiany podmiotu zobowiązanego do wykonania zamówienia publicznego, będzie stanowić naruszenie zasad udzielania zamówień. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zmiana wykonawcy po udzieleniu zamówienia, poprzez przejęcie długu przez jednego ze wspólników spółki cywilnej, prowadzi do obejścia art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamówienia publicznego udziela się wyłącznie wykonawcy zweryfikowanemu i wybranemu w wyniku przeprowadzenia postępowania uregulowanego przepisami tej ustawy.

bEgWTZzH

Sam tylko fakt, iż jeden ze wspólników spółki cywilnej zaprzestał działalności gospodarczej i został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia jego zobowiązań wynikających z postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, której jest stroną. Pomimo zaprzestania działalności wspólnik ten pozostaje nadal zobowiązany do świadczeń przewidzianych w umowie w sprawie zamówienia publicznego (solidarnie z pozostałymi wspólnikami spółki cywilnej), zaś zamawiający ma możliwość skutecznego dochodzenia wykonania tych zobowiązań. Jeżeli wspólnikami spółki cywilnej są małżonkowie, stosownie do przepisu art. 864 k.c. ponoszą oni solidarnie odpowiedzialność za długi.

W konsekwencji zaspokojenie wierzytelności może nastąpić w stosunku do takich osób zarówno z majątku spółki cywilnej, jak i osobistego majątku małżonków – wspólników oraz ich majątku wspólnego, przy czym fakt rozwiązania (likwidacji) spółki cywilnej pozostaje bez wpływu na zaciągnięte zobowiązania. Podstawą do kontynuacji świadczenia z umowy o udzielenie zamówienia publicznego zawartej ze spółką cywilną, która w trakcie realizacji przedmiotu umowy uległa rozwiązaniu, będzie wystąpienie przez zamawiającego na podstawie przepisów k.c. o wykonanie zobowiązania skierowane do jednego lub większej liczby byłych wspólników spółki, która zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

bEgWTZAi
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)