Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
upadłość
07.10.2010 07:37

Ogłoszenie upadłości - jakie skutki dla przedsiębiorcy?

Wystąpienie z wnioskiem o upadłość nie stanowi zakończenia działalności. Jest jedynie podstawą do wszczęcia często uciążliwego i kosztownego postępowania.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Khz/Dreamstime)

*Wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy samo w sobie nie stanowi o zakończeniu jego działalności, a jest jedynie podstawą do wszczęcia, często bardzo uciążliwego i kosztownego, postępowania mającego na celu możliwie jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli upadłego. *

Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości wydaje sąd w wyniku rozpoznania wniosku zgłoszonego przez samego dłużnika lub któregokolwiek z jego wierzycieli.

Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości jest wystąpienie niewypłacalności dłużnika, tj. stanu, w którym dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W stosunku do dłużników będących osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółek osobowych) ze stanem niewypłacalności mamy do czynienia także, gdy zobowiązania dłużnika przekroczą wartości jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

[

Jak rozpocząć postępowanie upadłościowe? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;rozpoczac;postepowanie;upadlosciowe,110,0,575854.html )
Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym między innymi wskazuje, czy upadłość będzie miała charakter upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też obejmie ona likwidacje majątku upadłego.

Od decyzji dotyczącej rodzaju upadłości uzależnione jest dalsze funkcjonowanie upadłego. W przypadku upadłości układowej, jej istota sprowadza się do zawarcia przez upadłego układu z wierzycielami w sprawie sposobu spłaty jego długów.

Układ może przewidywać umorzenie części zobowiązań upadłego albo rozłożenie ich na raty. Ten typ upadłości ma tę zaletę, iż pozwala przedsiębiorcy na kontynuację prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Aby jednak możliwe było ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, konieczne jest stwierdzenie przez sąd wystąpienia w konkretnej sprawie przesłanek, które przemawiają za tym, że przedsiębiorca ma realne szanse wykonać układ, tj. spłacić swoje zrestrukturyzowane zobowiązania.

W wielu przypadkach, z uwagi na kondycję ekonomiczną upadłego, wysokość jego zadłużenia w zestawieniu z wartością jego majątku, przyjęcie takiego założenia jest jednak niemożliwe i konieczne staje się orzeczenie upadłości obejmującej likwidacje majątku upadłego, skutkującej zakończeniem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
W takim wypadku upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz roszczeń. W szczególności chodzi tu o księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych oraz korespondencję.

[

Upadłość konsumencka - prawa wierzyciela i dłużnika ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/upadlosc;konsumencka;-;prawa;wierzyciela;i;dluznika,230,0,441318.html )
Nadto upadły ma obowiązek udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku.
Sam majątek upadłego z dniem ogłoszenia upadłości staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu jego wierzycieli. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toku postępowania upadłościowego z wyłączeniem składników, co do których ustawa stosuje wyraźne wyłączenie.
Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, traci on prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości, a wszelkie czynności prawne upadłego, których przedmiotem jest mienie wchodzące do masy upadłości, są z mocy samego prawa nieważne.

Fakt ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego wywołuje również rozmaite skutki na gruncie jego zobowiązań. Przykładowo, z dniem ogłoszenia upadłości wygasają wszelkie umowy zlecenia lub komisu oraz umów agencyjne, których stroną był upadły.

Ogłoszenie upadłości ma wpływ również na małżeńskie skutki majątkowe upadłego. Jak bowiem stanowi ustawa prawo upadłościowe i naprawcze, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między mini rozdzielność majątkowa.

Całość zgromadzonego przez małżonków majątku wspólnego wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. W takiej sytuacji małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu działu w majątku wspólnym, na takich samych zasadach jak pozostali wierzyciele, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi.

Krzysztof Krawczyk jest aplikantem radcowskim z Chałas i Wspólnicy Kancelarii Prawnej, Oddział we Wrocławiu

Czytaj w Money.pl
Kto, za co płaci komornikowi? Koszty egzekucji ponosi dłużnik, w niektórych przypadkach również wierzyciel.
Dłużnicy mogą liczyć na niższe opłaty za egzekucję Możliwość taką zakłada znowelizowana przez Sejm ustawa o komornikach.
Wszystko o ogłoszeniu upadłości Postępowanie o ogłoszenie upadłości wszczynane jest na wniosek, który mogą złożyć wierzyciele oraz dłużnik.
Tagi: upadłość, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz