Notowania

Taniej w sądzie? Wszystko o nowych opłatach sądowych

Obowiązują nowe stawki opłat sądowych w sprawach cywilnych. Więcej zapłacimy za nabycie spadku, mniej za wpis do księgi wieczystej. Kiedy możemy ubiegać się o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów, a kiedy o ich zwrot lub obniżenie?

Podziel się
Dodaj komentarz

Od drugiego marca mniej zapłacimy za wpis do księgi wieczystej, spór majątkowy czy rozwód. Więcej natomiast za ustalenie wstąpienia w stosunek najmu i za stwierdzenie nabycia spadku.

Przyjęte w Polsce regulacje zakładają, że opłatę wnosi strona, która zdecyduje się na skierowanie sprawy do sądu. Ponieważ jednak nie można dopuścić do sytuacji, w której obywatel ze względu na brak pieniędzy traciłby dostęp do wymiaru sprawiedliwości, ustawodawca przewiduje możliwość zwolnienia z ponoszenia kosztów.

Każdy, kto nie jest w stanie zapłacić za wszczęcie postępowania cywilnego, może złożyć w sądzie stosowne oświadczenie wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Po zbadaniu faktycznej sytuacji majątkowej wnioskodawcy sąd może przychylić się do wniosku i odstąpić od obciążania go kosztami. Takiemu zwolnieniu nie podlegają jednak, wprowadzone nową ustawą, opłaty podstawowe, w kwocie 30 złotych.

Gdy nie otrzymaliśmy zwolnienia z opłat sądowych, możemy jeszcze liczyć na to, że przynajmniej część z nich uda nam się odzyskać. Co do zasady w sprawach spornych płaci strona przegrywająca. Jeśli więc sąd przyzna nam w procesie słuszność, możemy kosztami sądowymi obciążyć przeciwnika. Pamiętać tylko trzeba, by zażądać na piśmie zwrotu kosztów nie później, niż do momentu zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia. Z urzędu orzekane są jedynie koszty dla strony, której nie reprezentuje przedstawiciel prawny. Zasądzenie kosztów od strony przegrywającej obejmuje nie tylko opłaty sądowe, ale i wynagrodzenie adwokata oraz koszty dojazdu do sądów na rozprawy, na których nasze stawiennictwo było obowiązkowe.

Część pieniędzy odzyskać można, gdy nasze działania przyczyniły się istotnie do skrócenia postępowania. Sąd zwraca trzy czwarte uiszczonej opłaty, gdy w toku postępowania zawrzemy ugodę przed mediatorem, połowę, gdy wycofamy pismo przed rozpoczęciem posiedzenia, zawrzemy ugodę sądową, czy - w przypadku rozwodu - gdy obie strony zgodzą się na wyrok bez orzekania o winie.

Tańszy rozwód dla bogatych

W wielu sprawach, zwłaszcza z zakresu prawa rodzinnego, zrezygnowano z ustalania przez sąd ostatecznej opłaty, uzależnionej między innymi od dochodów stron. Wnosząc pozew o rozwód zapłacimy jedynie opłatę stałą, w wysokości 600 złotych.

Do tej pory sąd pobierał opłatę tymczasową od wniesienia pozwu, natomiast ostateczna jej wysokość ustalana podczas rozprawy sięgać mogła nawet kilku tysięcy złotych. Na zmianach zyskają więc małżonkowie zarabiający więcej, stracą natomiast biedniejsi, którzy za rozwód mogli ostatecznie zapłacić 200 do 300 złotych.

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 zł
wniosek o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 100 zł
wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków 100 zł
wniosek o zniesienie separacji 100 zł
wniosek o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 zł
wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego 100 zł
wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (co do zasady) 1.000zł
wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł
pozew o rozwód 600 zł
pozew o separację 600 zł
pozwu w sprawie o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 zł
pozwu w sprawie o unieważnienie małżeństwa 200 zł
pozwu w sprawie o rozwiązanie przysposobienia 200 zł
pozwu w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł
pozwu w sprawie o unieważnienie uznania dziecka 200 zł
pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 200 zł

Za pałac tyle samo, co za M-3

Mniej kosztowne staną się transakcje związane z nieruchomościami. Dotychczas naliczano opłaty stosunkowe, zależne od wartości nieruchomości - a przecież wpisanie hipoteki o wartości 2 milionów wymaga tyle samo pracy, co hipoteka na 2 tysiące. Ponieważ opłaty sądowe mają, co do zasady, pokrywać koszty działalności sądów, ustawodawca określił dla wszelkich wpisów w księgach wieczystych opłaty stałe.

Przykładowo, za wpis do księgi wieczystej działki o wartości 100 tysięcy zapłacimy obecnie 200 złotych, podczas gdy przed drugim marca musielibyśmy zapłacić ponad tysiąc.

Procedurę w sądzie można łatwo przyspieszyć przynajmniej o kilka dni. Zamiast tradycyjnego przelewu opłatę można uiścić za pomocą znaków opłaty sądowej (nie mylić ze znaczkami skarbowymi!). Można je nabyć w kasach sądów. Wniosek będzie rozpoznany szybciej z bardzo prozaicznego powodu - osoba rozpoznająca wniosek opłacony za pomocą znaczków od razu stwierdzi, czy opłata jest prawidłowa. Przelew natomiast nie dość, że musi wpłynąć na konto, to nie zawiera numeru sprawy, bo go jeszcze nie nadano - stąd trudniej będzie go odnaleźć i sprawdzić, czy pieniądze wpłynęły. Znaczkami sądowymi można wnieść opłatę do 1,5 tys. zł, co w świetle nowych opłat za wpisy do ksiąg wieczystych będzie chyba limitem w zupełności wystarczającym dla większości osób.

Opłaty sądowe w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej) 200 zł
wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie proporcjonalnie do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł
wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności 150 zł
wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł
wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha 150 zł
wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł
wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 150 zł
wniosek o założenie księgi wieczystej 60 zł
wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości 60 zł
wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części 60 zł
wniosek o sprostowanie działu I-O księgi wieczystej 60 zł
wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 60 zł
wniosek o dokonanie innych wpisów poza wyżej wymienionymi 60 zł
wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej 100 zł

Podrożeje nabycie spadku

Więcej natomiast zapłacą spadkobiercy: z 20 do 50 złotych wzrasta opłata za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Podobnie z dotychczasowymi opłatami za zabezpieczenie spadku czy sporządzenie spisu inwentarza. Przy spadkach o większej wartości część opłat będzie jednak niższa niż do tej pory. Wynika to z zastąpienia wpisów stosunkowych przy wnioskach o dział spadku opłatą stałą, w wysokości 500 złotych.

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa spadkowego
od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku 100 zł
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 50 zł
wniosek o zabezpieczenie spadku 50 zł
wniosek o sporządzenie spisu inwentarza 50 zł
wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł
wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu 100 zł
wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu 100 zł
wniosek o dział spadku 500 zł
- jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku 300 zł
wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności 1.000zł
- jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności 600 zł
Tagi: opłaty sądowe, wiadomości, gospodarka, porady, baza wiedzy, podatki, prawo, najważniejsze, gospodarka polska, msp, czołówki, prawo cywilne
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz