Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zamiana nieruchomości. Jak określić przychody i koszty?

0
Podziel się:

Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. W świetle uregulowań prawa cywilnego zamiana stanowi formę odpłatnego zbycia składników majątku.

Zamiana nieruchomości. Jak określić przychody i koszty?
(Forca/Dreamstime)
bEBZiFTV

Na gruncie kodeksu cywilnego, umowa zamiany zdefiniowana została jako przeniesienie na drugą stronę własności rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. W świetle uregulowań prawa cywilnego zamiana stanowi zatem formę odpłatnego zbycia składników majątku.

Zamiana nie została w sposób szczególny uregulowana na gruncie przepisów ustawy o PDOP. Tym samym, transakcja zamiany nieruchomości, na inną nieruchomość, stanowi formę odpłatnego zbycia. Jednocześnie, nabycie określonej nieruchomości od drugiej strony umowy, traktować należy jako odpłatne nabycie tego składnika majątku. Czynność taką należy więc rozliczać jako dwie odrębne czynności odpłatne: zbycie i nabycie nieruchomości, co potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych, jak np. wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 września 2012 r., a także wyroki sądów, w tym WSA w Warszawie z dnia 4 maja 2011r., sygn. akt III SA/Wa 2602/10.

Zbycie prawa własności nieruchomości rodzi konieczność ustalenia przychodu po stronie zbywcy. Określając przychód należy mieć na uwadze treść art. 14 ust. 1 ustawy o PDOP, z którego wynika, iż przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Zatem przychód należy określić w wartości odpowiadającej wartości rynkowej prawa własności, zbywanego w ramach zamiany, za które zapłata nastąpi w postaci przekazania własności innej nieruchomości.

bEBZiFTX

W sytuacji zbycia nieruchomości należy wskazać, iż istotne znaczenie dla rozpoznania przychodu z tego tytułu będzie miał moment przeniesienia jej własności, który określa się niezależnie od faktu, że wcześniej doszło np. do fizycznego wydania rzeczy (nieruchomości). W takim przypadku wydanie należy utożsamiać z przeniesieniem prawa własności, co oznacza, że dopiero w chwili podpisania umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego można mówić o powstaniu przychodu z tytułu zbycia.

Stanowi to konsekwencję uregulowań zawartych przepisach kodeksu cywilnego, zawartych w art. 155 § 1 w zw. z art. 158, gdzie ustawodawca wskazał, że przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, przy czym umowa ta powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zatem dopiero z chwilą podpisania aktu notarialnego, mówić o świadczeniach należnych sprzedającemu, a tym samym o przychodach należnych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, co potwierdza np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia *3 grudnia 2012 r., sygn. *ILPB3/423-348/12-2/JS, gdzie czytamy: _ _ Konsekwentnie stwierdzić należy, iż datą powstania przychodu w odniesieniu do zbycia prawa majątkowego (...) jest dzień, w którym zbyto dane prawo majątkowe na podstawie podpisanej przez strony umowy przenoszącej własność prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności nieruchomości, zawartej w formie aktu notarialnego _ _.

Określając koszty uzyskania przychodów, z tytułu zbycia nieruchomości w tym także w ramach umowy zamiany, należy mieć na uwadze treść art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

bEBZiFUd

b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wyżej wymienione środków trwałych,

c) ulepszenie środków trwałych, które powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Tym samym, kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości, są wydatki poprzednio poniesione na nabycie prawa aktualnie zbywanego w wyniku transakcji zamiany, których potrącenie staje się możliwe właśnie z chwilą zbycia. Przy tym należy pamiętać o pomniejszeniu wydatków na nabycie o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych, również tych, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art. 16h ust. 1 pkt 1). Natomiast w przypadku gruntów, które zgodnie z art. 16c pkt 1 ustawy o PDOP nie podlegają amortyzacji, kosztem uzyskania przychodu uzyskanego ze zbycie w drodze zamiany, będzie całość wydatków, poprzednio poniesionych na ich nabycie.

bEBZiFUe
Czytaj więcej w Money.pl
Jak powołać pełnomocnika zarządu w spółce Członek zarządu może umocować pełnomocnika w potrzebnym zakresie w zależności od wymogów wynikających z pełnienia przez niego funkcji.
Dziedziczenie długów. To przewiduje ustawa - Popierając potrzebę kontynuacji prac nad projektem, rząd zwraca jednak uwagę na jego niedoskonałości - zaznaczono w stanowisku.
Ta faktura nie istnieje w prawie podatkowym Faktury pro forma nie istnieją w prawie podatkowym i dlatego nie mogą być dowodami księgowymi.
bEBZiFUy
wiadomości
wiadmomości
gospodarka
KOMENTARZE
(0)