Notowania

firma
09.12.2011 12:45

Zbycie przedsiębiorstwa a przeniesienie własnośc majątku

W pewnych sytuacjach sprzedaż majątku przedsiębiorstwa bez nieruchomości może być uznana za zbycie całego przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej cześć.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Otnaydur/Dreamstime.com)

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że przeniesienie na nabywcę zbywanego majątku przedsiębiorstwa własności (prawa do użytkowania wieczystego) nieruchomości nie jest elementem niezbędnym do zakwalifikowania transakcji jako zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej cześć.

Wprowadzając w dniu 1 maja 2004 r. ustawę o podatku od towarów i usług (VAT) Polska skorzystała z opcjonalnego prawa do rezygnacji z objęcia tym podatkiem m.in. transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w brzmieniu obowiązującym przed 1 grudnia 2008 r.: zakładu <oddziału> samodzielnie sporządzającego bilans).

Jednakże, z wyżej wymienionym wyłączeniem od opodatkowania związane były i są nadal wątpliwości, co do rodzajów składników majątkowych, jakie muszą zostać zbyte, aby uznać, iż w danym przypadku doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wątpliwości te jedynie w pewnym stopniu zostały ograniczone wskutek wprowadzenia do ustawy o VAT definicji pojęcia: _ zorganizowana część przedsiębiorstwa _ (art. 2 pkt 27e ustawy o VAT).

Istotną pomocą dla podatników staje się orzecznictwo polskich sądów administracyjnych, oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym m.in. zapadły w dniu 10 listopada 2011 r. wyrok ETS w sprawie Christel Schriever (sygn. C-444/10). W orzeczeniu tym stwierdzono, że w przypadku działalności do prowadzenia, której niezbędna jest nieruchomość nie wymaga się, by właściciel przedsiębiorstwa był jednocześnie właścicielem nieruchomości. Jeżeli zatem zbycie zapasu towarów i wyposażenia wystarcza do kontynuowania samodzielnej działalności gospodarczej, przekazanie nieruchomości nie ma decydującego znaczenia z punktu widzenia uznania transakcji za przekazanie aktywów (zorganizowanej części przedsiębiorstwa). W sytuacji, gdy okaże się, że kontynuacja działalności gospodarczej wymaga, by nabywca użytkował ten sam lokal co zbywca, co do zasady nic nie stoi na przeszkodzie, aby udostępnić ten lokal nabywcy w drodze zawarcia umowy dzierżawy.

Również możliwość rozwiązania umowy dzierżawy tego lokalu zawartej na czas nieoznaczony przy zachowaniu krótkiego terminu wypowiedzenia nie oznacza sama w sobie, że nabywca miał zamiar natychmiast zlikwidować przekazane przedsiębiorstwo lub jego część. Nie można zatem odmówić wówczas zastosowania przepisów unijnych przewidujących opcjonalne wyłączenie spod opodatkowania transakcji zbycia części aktywów, z których co wskazano na wstępie, Polska skorzystała.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż ww. wyrok ETS potwierdza zasadność stanowiska prezentowanego przez sąd krajowe. Tytułem przykładu, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. (sygn. I FSK 1062/10) uznał, że zagwarantowanie korzystania z nieruchomości na podstawie umowy najmu, sprawia, że wyłączenie ze składników przedsiębiorstwa nieruchomości nie niweczy możliwości kontynuowania działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie. Podobne tezy można odnaleźć także w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych (vide: m.in.: wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2010 r., I SA/Kr 332/10).

Reasumując, najważniejszym wnioskiem płynącym dla podatników ze wszystkich powyższych orzeczeń jest stwierdzenie, że w pewnych sytuacjach sprzedaż majątku przedsiębiorstwa bez nieruchomości może być uznana za zbycie całego przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej cześć. Uwaga ta dotyczy w szczególności przypadku, gdy w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nabywcy zostanie zagwarantowane (np. w ramach umowy najmu) prawo do korzystania z nieruchomości dotychczas wykorzystywanej do działalności gospodarczej przez sprzedawcę.

Czytaj o nieruchomościach w firmie
[ ( http://static1.money.pl/i/h/210/t129490.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/amortyzacja;po;zakupie;gruntu;zabudowanego,161,0,896417.html) Amortyzacja po zakupie gruntu zabudowanego Podatnik musi pamiętać, że tylko budynki podlegają amortyzacji. Gruntów nie można amortyzować.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/212/t129492.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/jak;rozliczyc;podatek;od;nieruchomosci,107,0,895339.html) Jak rozliczyć podatek od nieruchomości Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku gruntów stanowi ich powierzchnia.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/193/t26305.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/zawieszenie;dzialalnosci;a;podatek;od;nieruchomosci,33,0,881697.html) Zawieszenie działalności a podatek od nieruchomości Przedsiębiorca, który decyduje się zawiesić działalność gospodarczą musi płacić podatek od posiadanych nieruchomości według wyższych stawek.
Tagi: firma, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz