Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

ZUS nie rozłożył należności na raty? Można się skarżyć

0
Podziel się:

Decyzje ZUS podlegają ocenie sądów administracyjnych. Płatnik może więc zawsze zwrócić się ze skargą do WSA.

ZUS nie rozłożył należności na raty? Można się skarżyć
(Amaxim/Dreamstime)

ZUS odrzucił wniosek przedsiębiorcy o zawarcie układu ratalnego lub odroczenie terminu płatności należnych składek. Czy można coś zrobić z takim negatywnym rozstrzygnięciem?

Decyzje w zakresie odmowy przyznania ulgi przez ZUS podlegają ocenie sądów administracyjnych. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Etapy przyznawania ulgi przez ZUS

Zabieganie o uzyskanie ulgi w postaci układu ratalnego lub odroczenia terminu płatności składek, może być dwuetapowe.

Pierwszy etap to złożenie wniosku o zastosowanie ulgi na podstawie art. 29 ustawy systemowej.

Przejście do drugiego etapu może nastąpić w przypadku, gdy ZUS odmówi zawarcia umowy o np. układzie ratalnym. Wtedy przedsiębiorca może skorzystać z uprawnień jakie daje mu art. 83 ustawy systemowej. Na mocy tego artykułu ZUS wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących m.in. ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek.

Przedsiębiorcy, którego wniosek o zawarcie układu ratalnego lub odroczenie terminu odroczenia płatności został odrzucony, przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uwaga!

Przedsiębiorca nie może odwołać się od decyzji odmawiającej np. zawarcia umowy o układ ratalny. Ma - zamiast tego - prawo wniesienia do Prezesa ZUS wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

    1. Decyzja ZUS o przyznaniu ulgi ma charakter uznaniowy. To oznacza, że nawet w przypadku spełnienia przez przedsiębiorcę wszystkich warunków uzasadniających jej przyznanie ZUS ma prawo odmówić.
      1. WSA kontroluje prawidłowość rozpatrywania wniosku przedsiębiorcy. Jeżeli został on prawidłowo rozpoznany - w zakresie wyczerpania procedury zebrania dowodów i rozpatrzenia wszystkich wniosków przedsiębiorcy - WSA nie ma prawa do przyznania ulgi w imieniu ZUS. Jest to wyłączna kompetencja ZUS.
      2. WSA ma prawo jedynie kontrolować, czy ZUS - rozpatrując sprawę przedsiębiorcy - rzeczywiście uwzględnił wszystkie _ za _ i _ przeciw _ przyznaniu ulgi.

Podstawa prawna:

o art. 29 i 30 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).
o rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. nr 163, poz. 1016).
o ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270.

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)