Notowania

działalność gospodarcza
11.05.2016 12:29

Cudzoziemiec w Polsce. Kiedy może założyć działalność gospodarczą?

Obcokrajowcy mogą mieć takie samo prawo do zarejestrowania firmy w Polsce jak rodzimi obywatele. Aby podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, muszą jednak spełnić kilka określonych warunków.

Podziel się
Dodaj komentarz
(istockphoto)

W Polsce przedsiębiorcą może być cudzoziemiec, który jest obywatelem jednej z grup państw:

 • Unii Europejskiej;
 • Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria);
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy);

Jakie warunki musi spełniać osoba zagraniczna z pozostałych państw?

Członkowie państw, które nie zostały wymienione wyżej muszą dodatkowo posiadać odpowiednie dokumenty, udzielające aprobaty na legalny pobyt w Polsce w ramach:

 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w związku z okolicznościami (m.in. studia stacjonarne, połączenie z rodziną, małżeństwo z obywatelem polskim, prowadzenie działalności gospodarczej z wpisem w CEIDG);
 • zgody na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych;
 • statusu uchodźcy;
 • ochrony uzupełniającej;
 • ważnej Karty Polaka;
 • ochrony czasowej;
 • zgody na przebywanie z rodziną (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin);

Pozostali cudzoziemcy (np. przebywający w Polsce na podstawie wizy) mają możliwość podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w formie spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i akcyjnej.

Osoby zagraniczne mogą też przystępować do takich spółek, a także obejmować lub nabywać ich udziały czy akcje, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

W jaki sposób obcokrajowiec może zarejestrować firmę w Polsce?

Obywatele Unii Europejskiej, którzy nie prowadzą działalności w innym kraju członkowskim, mogą zarejestrować w Polsce firmę na takich samych zasadach jak Polacy. Mogą to zrobić poprzez dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1.

W przypadku woli świadczenia usług w Polsce, ale tylko przez jakiś czas, obcokrajowiec może skorzystać z mechanizmu czasowej transgraniczności. Prawodawstwo Unii Europejskiej udostępnia takie rozwiązanie dla usługodawców z jednego państwa UE na terytorium drugiego, bez konieczności zakładania działalności gospodarczej poza krajem macierzystym. W tym przypadku nie ma konieczności wpisywania do ewidencji.

Wykonywanie działalności na terenie RP w sposób ciągły, wiąże się natomiast z założeniem oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa. Jego rejestracja odbywa się w KRS. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać zajęcia wyłącznie w zakresie przedmiotu macierzystej jednostki.

Tagi: działalność gospodarcza, baza wiedzy, zakładam firmę, msp, firma
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz