Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
22.10.2008 12:20

Przestępstwo działania na szkodę spółki

Dla ustalenia karalności konieczne jest wykazanie związku działania na szkodę spółki z kompetencjami sprawcy.

Podziel się
Dodaj komentarz

W *kodeksie spółek handlowych przestępstwo działania na szkodę spółki zostało uregulowane w odrębnym tytule tej ustawy obejmującym przepisy karne.*

Zakres zastosowania tego rodzaju przestępstwa został tym samym rozszerzony na wszystkie typy spółek uregulowanych w kodeksie spółek handlowych.

Zakres podmiotowy również został poszerzony. Art. 585 § 1 określa podmioty, które ponoszą odpowiedzialność z tytułu działania na szkodę spółki. Należą do nich członkowie zarządu spółki, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy. Osoby te zajmują szczególną pozycję, bowiem posiadają specjalne uprawnienia i obowiązki w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółki handlowej.

Wymienione podmioty ponoszą odpowiedzialność pod warunkiem wykazania, że działanie na szkodę spółki pozostawało w związku z funkcją sprawowaną przez sprawcę we władzach spółki, przejawiającym się co najmniej w ułatwianiu lub stworzeniu sposobności dla szkodliwego działania. Stopień uczestnictwa członków poszczególnych organów spółki w jej tworzeniu i prowadzeniu spraw jest zróżnicowany.

ZOBACZ TAKŻE:

Członkowie zarządu mają bardzo szerokie obowiązki oraz uprawnienia, mniejszą rolę spełniają członkowie rady nadzorczej, zaś kompetencje członków komisji rewizyjnej w zakresie zajmowania się sprawami spółki praktycznie nie istnieją.

Konstrukcja art. 585 k.s.h. nie pozwala na jednolite połączenie odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki z formalnym przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków w zakresie prowadzenia spraw spółki.

| Dla ustalenia karalności konieczne jest wykazanie związku działania na szkodę spółki z kompetencjami sprawcy. |
| --- |

Podstawę odpowiedzialności karnej stanowi zatem zachowanie szkodliwe dla spółki podejmowane przez osobę o szczególnym statusie i szczególnej roli. Ponadto odpowiedzialność karna nie wynika jedynie z faktu wyrządzenia szkody spółce, lecz także ze stworzenia przez sprawcę realnego niebezpieczeństwa dla interesów spółki.

Zgodnie z § 2 art. 585 k.s.h. odpowiedzialność karną ponosi również ten, kto nakłania do działania na szkodę spółki lub udziela pomocy do popełnienia tego przestępstwa wyżej wymienionym podmiotom.

Z użytego w art. 585 § 1 zwrotu _ biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej _ wynika, że odpowiedzialność karna obejmuje cały sformalizowany proces związany z utworzeniem spółki.

Przedmiotem ochrony uregulowanym w art. 585 k.s.h. jest szeroko pojęty interes spółki. W szerszym ujęciu ów przepis ma na celu ochronę interesów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich typów spółek handlowych w obrocie gospodarczym. Przedmiotem ochrony, w przypadku przestępstwa działania na szkodę spółki, jest ponadto szczególny stosunek zaufania wynikający z członkostwa w organach spółki.

Ustawowe zagrożenie za popełnienie przestępstwa działania na szkodę spółki zagrożone jest sankcją kumulatywną, tzn. pozbawieniem wolności do lat 5 oraz karą grzywny. Konstrukcja przepisu 585 § 1 nie pozostawia swobody wyboru alternatywnej sankcji karnej, narzuca natomiast orzeczenie obu kar łącznie.

Autorka jest prawnikiem w Kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska

Tagi: wiadomości, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, msp
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz