Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Spółka jawna

Spółka jawna jest bardzo podobna do spółki cywilnej - nie posiada osobowości prawnej, tworzona jest zazwyczaj przez niewielką liczbę wspólników darzących się wzajemnie zaufaniem.

ZALETY I WADY SPÓŁEK JAWNYCH
Zalety Wady
Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę, można też w umowie wyłączyć wspólnika z reprezentacji Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki Nie posiada osobowości prawnej
Nie ma określonych wymagań kapitałowych  

Spółkę jawną odróżnia od spółki cywilnej przede wszystkim subsydiarna odpowiedzialność wspólnika oraz obowiązek ujawnienia w nazwie co najmniej nazwiska (firmy) jednego ze wspólników.

Przepisy

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

Definicje

Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Wysokość kapitału

Nie ma określonego minimum

Nazwa

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna".

Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.j."

Rejestracja

Krajowy Rejestr Sądowy

Odpowiedzialność

Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność wspólnika ma charakter subsydiarny, oznacza to, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.

Księgowość

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie