Notowania

zakładam firmę
05.08.2011 14:44

Leasing w ustawach podatkowych

Ustawy podatkowe (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) wyróżniają dwa rodzaje umów leasingu.

Podziel się
Dodaj komentarz

Ustawy podatkowe (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) wyróżniają dwa rodzaje umów leasingu.

Leasing operacyjny – przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych Finansującego, czyli firmy leasingowej, która dokonuje amortyzacji. Jednocześnie do kosztów uzyskania przychodów Korzystający zalicza w całości raty leasingowe.

Leasing finansowy – to rodzaj leasingu, w którym amortyzacji przedmiotu leasingu dokonuje Korzystający. Obok amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć dodatkowo część odsetkową raty leasingowej.

Umowa leasingu, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych – „UPDOP” i Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – „UPDOF”, to umowa nazwana w kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej Finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej Korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

W ustawach podatkowych nie znajdujemy pojęć: leasing operacyjny i leasing finansowy, a jedynie warunki, jakie muszą spełnić umowy, aby zaistniały określone konsekwencje podatkowe.

*I. Leasing operacyjny *

Warunki:

 1. Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej:
 • 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne,
 • 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości.
  1. Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Konsekwencje podatkowe:

 1. Cała rata leasingowa (kapitał + odsetki) stanowi koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego.
 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący.
 1. Minimalna wartość końcowa dla Korzystającego = hipotetyczna wartość netto.

*II Leasing finansowy *

Warunki:

 1. Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony (brak ograniczeń co do okresu trwania).
 1. Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
 1. Umowa leasingu zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje Korzystający.

Konsekwencje podatkowe:

 1. Koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego stanowi część odsetkowa raty leasingowej.
 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający.

Porównanie typów transakcji leasingowych

Leasing operacyjny (podatkowy) Pozabilansowy leasing operacyjny Leasing finansowy
Charakter najem najem finansowanie
Własność (prawna) przedmiotu leasingu Finansujący Finansujący Finansujący
Prawo do amortyzacji Finansujący Finansujący Korzystający
Wartość rezydualna (końcowa) nie mniejsza od wartości hipotetycznej wartość rynkowa znikoma
Czas trwania umowy Oznaczony > 40% normatywnego okresu amortyzacji (rzeczy ruchome) lub >10 lat (nieruchomości) nie może być krótszy niż ž okresu użyteczności ekonomicznej Oznaczony
Koszty uzyskania przychodów cała opłata leasingowa (kapitał + odsetki) cała opłata leasingowa (kapitał + odsetki) część odsetkowa raty leasingowej i amortyzacja przedmiotu leasingu
Suma opłat (bez podatku VAT) równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, w dniu zawarcia umowy < 90% wartości rynkowej przedmiotu leasingu równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu
Podatek VAT Podatek VAT naliczany i płatny razem z poszczególnymi płatnościami leasingowymi (zgodnie z harmonogramem) Stawka podatku - 22% Podatek VAT naliczany i płatny razem z poszczególnymi płatnościami leasingowymi (zgodnie z harmonogramem) Stawka podatku - 22% Podatek VAT naliczony z góry od sumy wszystkich płatności (kapitał + odsetki), płatny nie później niż 7-go dnia od dnia wydania przedmiotu leasingu Stawka podatku = stawka jak dla przedmiotu
Kto wykazuje w bilansie Korzystający Finansujący Korzystający
Tagi: zakładam firmę, msp
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz