Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Czas wybrać podatek na 2007 rok

0
Podziel się:

Przedsiębiorcy, którzy rozważają możliwość zmiany dotychczasowej formy opodatkowania mają niecałe 2 tygodnie na powzięcie ostatecznej decyzji.

Czas wybrać podatek na 2007 rok
bEDRncYB

Przedsiębiorcy, którzy rozważają możliwość zmiany dotychczasowej formy opodatkowania mają niecałe 2 tygodnie na powzięcie ostatecznej decyzji.

Tylko do 22 stycznia urzędy skarbowe będą przyjmowały oświadczenia podatników w tej sprawie.

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy mają możliwość opodatkowania swoich dochodów wg skali podatkowej - tzw. zasady ogólne, mogą wybrać 19 proc. podatek liniowy bądź zdecydować się na objęcie tegorocznych dochodów zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Cześć podatników może ubiegać się również o opodatkowanie w formie karty podatkowej.

bEDRncYD

Podatnicy, którzy chcą pozostawić dotychczasowy sposób rozliczania - nie muszą składać żadnego oświadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - dokonany uprzednio wybór formy opodatkowania zostaje automatycznie przedłużony na następny rok podatkowy.

Według art. 9a ustawy o PIT dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są według skali podatkowej. Jest to więc domyślna forma opodatkowania, z której można zrezygnować w dopuszczalnych przez ustawę momentach.

Osoby otwierające własną firmę mogą już na wstępie wybrać inną formę opodatkowania. W tym celu powinny złożyć w US oświadczenie o swoim wyborze. Termin złożenia oświadczenia jest ściśle określony i jego niedotrzymanie powoduje zastosowanie opodatkowania wg skali.

Kolejna okazja do zmiany sposobu opodatkowania nadarza się w styczniu następnego roku podatkowego (w 2007 roku termin ten wypada na poniedziałek, 22 stycznia).

bEDRncYJ

Rozważając wybór formy opodatkowania można wziąć pod uwagę następujące czynniki:

● poziom planowanych przychodów oraz kosztów

przy niskich kosztach i wysokich przychodach najkorzystniej wypadają uproszczone formy opodatkowania (ryczałt i karta)

● poziom dochodu

bEDRncYK

przy wysokich dochodach lepiej wybrać podatek liniowy zamiast opodatkowania wg skali podatkowej

● obowiązki ewidencyjne

korzystanie z uproszczonych form opodatkowania uwalnia podatników z konieczności prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych. Nie ponoszą oni kosztów obsługi finansowo-księgowej

Skala podatkowa

Decydując się na skalę podatkową poddajemy wpływy z firmy opodatkowaniu wg 3 różnych stawek, właściwych dla określonego poziomu zgromadzonych dochodów. Stawki te wynoszą 19%, 30% i 40%.

bEDRncYL

W 2007 roku obowiązuje następująca skala podatkowa:


Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
43 405 19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43 405 85528 7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405 zł
85 528 20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł
bEDRncYM

Cechy opodatkowania wg skali:

● możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów oraz strat z lat ubiegłych

● przy wysokich kosztach - możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi

● możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem bądź małoletnim dzieckiem

● możliwość obniżenia podatku poprzez odliczenia i ulgi podatkowe

● prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach (podatkowa księga przychodów i rozchodów)

● progresywne stawki podatku: 19%, 30% i 40%

_ Opodatkowanie wg skali reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) _

Podatek liniowy

Przedsiębiorcy, którzy wybrali liniowy PIT płacą podatek od rzeczywistego dochodu wg stałej, 19 procentowej stawki.

Przed złożeniem oświadczenia o wyborze podatku liniowego należy dokładnie przeanalizować, czy taki sposób płacenia podatku będzie dla danej osoby korzystny. Warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:

Oczekiwana wysokość dochodów w roku podatkowym:
podatek liniowy jest korzystniejszy dla podatników, którzy uzyskują dochody właściwe dla drugiego i trzeciego progu podatkowego. W przypadku niskich dochodów korzystanie z liniowego podatku może być nieopłacalne, a to m.in. w związku z utratą prawa do odliczenia kwoty wolnej od podatku

Korzystanie na zasadzie praw nabytych z ulg i odliczeń od podatku:
podatnicy, którzy w dalszym ciągu korzystają w ramach praw nabytych z ulg i odliczeń podatkowych - w przypadku przejścia na podatek liniowy - tracą automatycznie prawo do dalszych odliczeń

Ulgi i odliczanie nadal obowiązujące:
podatnik wybierający opodatkowanie liniowym PIT nie może korzystać z obowiązujących w bieżącym roku ulg i odliczeń

Wspólne rozliczanie z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem:* *wspólne opodatkowanie może znacznie zredukować obciążenia fiskalne rozliczających się w ten sposób podatników. Należy pamiętać, iż podatek liniowy całkowicie wyklucza możliwość łącznego opodatkowania.

Cechy opodatkowania wg stawki liniowej:

● niezależnie od wysokości dochodu płaci się podatek wg stałej, 19 proc. stawki

● możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów

● przy wysokich kosztach - możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi

● przy wysokich dochodach - korzyści fiskalne w porównaniu z zasadami ogólnymi

● prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach (podatkowa księga przychodów i rozchodów)

● Nie można korzystać z ulg podatkowych, wspólnego opodatkowania, odliczania kwoty wolnej od podatku

_ Opodatkowanie podatkiem liniowym reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) _

Więcej na temat podatku liniowego znajdziesz w artykule: "Liniowy czy skala?"

Ryczałt ewidencjonowany

_ Ryczałt _ - bo opodatkowany jest przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania, _ ewidencjonowany _ - bo podatnik prowadzi ewidencję przychodów.

Stawki *ryczałtu uzależnione są od rodzaju działalności i wynoszą *20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%

W 2007 r. ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy w 2006 r. uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro (995 875 zł) lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro (995 875 zł).


Ryczałt opłacać mogą również podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

W formie ryczałtu nie mogą być opodatkowane przychody m.in. takich osób:

● opłacających podatek w formie karty podatkowej

● korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego

● osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

- prowadzenia aptek,
- działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
- prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż: lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz oraz nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
- świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

● wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

● rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

_ Opodatkowanie ryczałtem reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.) _

_ * * _Karta podatkowa

Najprostsza forma rozliczeń, nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

*Stawki *karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznej waloryzacji. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

 • ● rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
  • ● liczby zatrudnionych pracowników,
  • ● liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy.

Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa poniżej, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 • ● złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie
  • ● we wniosku, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli (załącznik nr 3 do ustawy),
  • ● przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  • ● nie prowadzą, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • ● małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  • ● nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym
  • ● swoją działalność prowadzą na terytorium RP

_ Opodatkowanie kartą podatkową reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.) _

bEDRncZe
porady
podatki
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)