Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Czy można zmienić biznesplan po otrzymaniu dotacji?

Czy można zmienić biznesplan po otrzymaniu dotacji?

Fot. Rex Roof/CC/Flickr

Niezrealizowanie biznesplanu może spowodować utratę dotacji unijnej. Co powinien zrobić przedsiębiorca, by tego uniknąć?

Przez pojęcie dotacja unijna rozumie się środki uzyskiwane na sfinansowanie lub dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych.

Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest poprzez weryfikację opłaconych faktur, dokumentów o równoważnej wartości dowodowej lub innych dowodów zapłaty, przedstawianych przez beneficjenta do refundacji. Wartość wydatków nie może przekraczać założonych wartości, kształtujących wartość budżetu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Dokumentacja rozliczenia wydatków
Pod pojęciem okresu kwalifikowalności wydatków należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności wydatków nie stanowią wydatków kwalifikowanych.

Przykład:

Projekt realizowany jest w okresie 01-01-2010 do 31-03-2010, wówczas koszty kwalifikowalne to koszty poniesione w okresie od 01-01-2010 do 31-03-2010 (daty wystawienia dokumentów źródłowych), z możliwością regulowania zobowiązania w niektórych programach do 30-04-2010.

Możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

W przypadku projektów POKL początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 01-01-2010 i zaliczamy wydatki poniesione faktycznie od tego dnia. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowanego. Okres kwalifikowalności wydatków określany jest każdorazowo w umowie o dofinansowanie zawartej z beneficjentem oraz w dokumentacji konkursowej, nie zapominając o przestrzeganiu zasad finansowania oraz prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej dla kosztów projektowych.

Można dokonać zmian

Dopuszczalne jest jednakże dokonywanie przesunięć w rezultatach projektu (wskaźnikach produktu) określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Może ono wynieść do 10 procent wartości wskazanych we wniosku, bez konieczności informowania instytucji pośredniczącej.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
Done Well
Czytaj także
Polecane galerie