Notowania

e-usługa
01.06.2010 09:00

Dotacje na e-biznes na nowych zasadach

W tym naborze zmieniły się nie tylko kryteria wyboru projektów, ale także procedura ich składania.

Podziel się
Dodaj komentarz
(AndreasReh/iStockphoto)

*W tym roku odbędzie się tylko jeden konkurs na e-projekty. Konkursy adresowane są do mikro i małych przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dotacje na dwa rodzaje działalności. *

W ramach działania 8.1 (Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – stworzenie i wdrożenie e-usługi) Unia dofinansuje projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych) oraz tworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. W ramach działania 8.2 (Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B) można otrzymać pieniądze na tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (tzw. Business–to-Business - B2B), czyli po prostu usprawnianie procesów biznesowych.

W tym naborze na dofinansowanie e-usług zmieniły się nie tylko kryteria wyboru projektów, ale także procedura ich składania. Zgodnie z informacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedsiębiorcy już nie będą musieli osobiście dostarczać dokumentów i oczekiwać w kolejkach. Składanie wniosków ma odbywać się tylko przez internet, a data złożenia nie będzie miała wpływu na przyznanie dofinansowania.

Uwaga na zmiany!

W 2010 roku wszyscy chcący otrzymać pieniądze z UE na e-usługi muszą stosować się do nowych kryteriów. Najważniejsze zmiany dotyczą wielkości udzielanego wsparcia, a mianowicie:

* 1. Ograniczono maksymalny poziom dofinansowania z 85 procent do 80 procent wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i mającego nie więcej niż 27 lat, oraz do 70 procent wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla pozostałych Wnioskodawców.
* 2. Ograniczono maksymalną wartość wydatków kwalifikowanych projektu z 1 mln zł do 700 tys. zł.
* 3. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się maksymalnie o kwotę 490 tys. zł (560 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i mającego nie więcej niż 27 lat) – w porównaniu z kwotą 850 tys. zł, o jaką można było wnioskować w poprzednich naborach.
* 4. Wprowadzono zmiany polegające na podziale kryteriów na merytoryczne obligatoryjne i merytoryczne fakultatywne (punktowe). Wszystkie dotychczasowe kryteria merytoryczne przeniesione zostały do kryteriów merytorycznych obligatoryjnych. Ponadto, dodano trzy nowe kryteria, które są związane z przedstawionym w projekcie modelem biznesowym i dotyczą powodzenia rynkowego, trwałości oraz rentowności wdrażanej e-usługi.

Nowe kryteria

Kryteria zostały sformułowane w następujący sposób: przedstawiony opis modelu biznesowego uwiarygodnia powodzenie rynkowe projektu, projekt będzie rentowny w okresie trwałości, w ramach projektu Wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług.

Kryteria merytoryczne fakultatywne dotyczą stopnia zaawansowania złożoności i unikatowości tworzonej w ramach projektu e-usługi, a także dywersyfikacji źródeł przychodów generowanych przez projekt oraz rynków docelowych planowanej e-usługi. Na etapie oceny merytorycznej możliwe będzie otrzymanie punktów fakultatywnych za spełnienie następujących kryteriów:

* - przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu (20 punktów),
* - e-usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych (10 punktów),
* - projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym (50 punktów),
* - podstawowa funkcjonalność planowanej e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku (20 punktów).
Tagi: e-usługa, wiadomości, porady, druki, baza wiedzy, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz