Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

IKZE a skutki podatkowe. To warto wiedzieć

0
Podziel się:

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jako nowa forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę zostało wprowadzone z początkiem 2012 roku.

IKZE a skutki podatkowe. To warto wiedzieć
(Janpietruszka/Dreamstime.com)

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jako nowa forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę zostało wprowadzone z początkiem 2012 roku.

Stało się tak na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011r., Nr 75, poz. 398).

Ustawa ta wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych nadając tej ustawie tytuł o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Zgodnie z treścią art. 8 powyższej ustawy IKZE może być prowadzone poprzez zawarcie umowy m.in. z funduszem inwestycyjnym lub dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Korzyści związane z oszczędzaniem na IKZE

Dokonywane w trakcie roku podatkowego wpłaty na IKZE mogą być przez podatnika odliczone do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 13 a ust. 1 i us. 2 ustawy o IKE i IKZE). Odliczenie poczynionych wpłat jest możliwe:

- od dochodu przez podatników rozliczających się według skali podatkowej (art. 26 ust. 1 pkt 2b updof)

- od dochodu przez podatników płacących podatek formie 19% podatku liniowego (art. 30c updof)

- od przychodu przez podatników opłacających ryczał od przychodów ewidencjonowanych (art. 11 ust. 1 uzpdof).

Istotnym jest również to, że odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonywane jest dopiero w zeznaniu podatkowym, a nie w trakcie roku podatkowego (art. 26 ust. 6g updof; art. 30c ust. 3b oraz art. 11 ust. 2 uzpdof).

Skutki podatkowe związane z zakończeniem oszczędzania na IKZE związanego z wypłatą bądź zwrotem środków

Zakończenie oszczędzania na IKZE może nastąpić w przypadku wypłat transferowych lub zwrotu albo wypłaty zgromadzonych środków.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 updof za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Dochody uzyskane z inwestowania są zatem opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) w momencie wypłaty albo zwrotu.

Przez wypłatę z IKZE należy rozumieć wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach zgromadzonych środków dokonywaną na rzecz oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych albo na wniosek osoby uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego. Dodatkowo należy wskazać, że wybór sposobu wypłaty środków należy do oszczędzającego lub osoby uprawnionej.

Uzyskanie przez oszczędzającego środków z IKZE bez spełnienia powyższych warunków stanowi zwrot z IKZE. Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o IKE i IKZE poprzez zwrot środków należy rozumieć wycofanie całości środków zgromadzonych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej. Zwrot następuje w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przez jakąkolwiek ze stron. Skutki podatkowe zwrotu i wypłaty z IKZE po stronie podatnika są identyczne i sprowadzają się do opodatkowania uzyskanych środków jako przychodów z innych źródeł.

Obowiązki podmiotu wypłacającego w przypadku zakończenia oszczędzania

Dokonujący wypłaty podmiot jest obowiązany do sporządzania i przekazania informacji (IKZE-1) o dokonaniu wypłaty jednorazowej albo o dokonaniu wypłaty pierwszej raty do urzędu skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata. Przedstawiając obowiązki płatnika należy wskazać, że są one zróżnicowane w zależności od tego czy wypłata dokonywana jest jednorazowo czy w ratach.

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 11 updof w przypadku wypłaty jednorazowej na rzecz oszczędzającego, instytucja finansowa prowadząca IKZE nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Zobowiązana jest jednak w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku nierezydentów - urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienną informację według ustalonego wzoru.

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB2/415-531/12-2/MK) potwierdził, że posłuży do tego formularz PIT-8C, gdzie w części D należy wykazać wysokość wypłaty całkowitej kwoty z IKZE. Na podstawie sporządzonej informacji podatnik sam wykażę kwotę wypłaty z IKZE w zeznaniu składanym za rok, w którym tę wypłatę otrzymał, jako przychód z innych źródeł.

W przypadku wypłaty w ratach, podatek jest pobierany w formie zaliczek przez płatnika na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 9 updof. Zaliczkę pobiera się stosując najniższą stawkę w skali podatkowej, tj. 18% i ustala się ją bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu (art. 35 ust. 6 updof). Kwoty pobranych zaliczek przekazuje się w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrano, na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla płatnika.

Po zakończeniu roku podatkowego płatnik w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, przekazuje informację o pobranych zaliczkach na druku PIT-11, wykazując ww. kwotę w części E formularza jako _ inne źródła _.

Czytaj więcej w Money.pl
Skorzystało już 15 mln Polaków. Wciąż mało? Kancelaria premiera zachęca do złożenia rocznego rozliczenia podatkowego przez internet.
Nie wybrałeś OFE? Będziesz w tym funduszu W losowaniu przydziału do OFE może wziąć udział nawet ponad 200 tys. osób.
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)