Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Odpowiedzialność przedsiębiorcy za błędy księgowej

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za błędy księgowej

Fot. Lisafx/Dreamstime.com

Nie wszyscy przedsiębiorcy zatrudniają księgową, która będzie zajmowała się prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmie. Część z nich obowiązek ten powierza profesjonalnemu biuru rachunkowemu licząc przy tym na rzetelne i niewadliwe prowadzenie ksiąg. Nie zmienia to jednak faktu, że odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń z ZUS-em i fiskusem ciąży na podatniku.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za płacone podatki jest uregulowana w ustawie Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z art. 26 tej ustawy, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki. Ponadto przedsiębiorca jako płatnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy zatrudnianych pracowników oraz rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników.

Mimo, że przedsiębiorca faktycznie jedynie wpłaca na rachunek US i ZUS kwoty wskazane mu przez biuro rachunkowe, odpowiada on również za prawidłowość tych kwot. W razie ewentualnych nieprawidłowości to on poniesie odpowiedzialność wobec organu podatkowego. Biura rachunkowe nie pozostają jednak bezkarne. Przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie od biura, poza tym odpowiada ono na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz kodeksu karnego skarbowego.

Odszkodowanie od biura jest możliwe

KALKULATOR ODSETEK
Wybierz rodzaj zobowiązania:
Termin płatności zobowiązania:
Dzień uregulowania zobowiązania:
Podaj kwotę:
Jeżeli przedsiębiorca poniesie szkodę z winy biura rachunkowego, może wystąpić o odszkodowanie. Biuro ponosi bowiem odpowiedzialność ze niewywiązanie się z umowy. Podstawą prawną jest tu art. 471 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Tak więc przedsiębiorca może dochodzić odszkodowania przed sądem od biura, które prowadziło wadliwie księgi, nieprawidłowo wypełniało zeznania podatkowe czy też błędnie prowadziło rozliczenia ZUS itp.

Konieczność wypłaty odszkodowania przez biuro nie będzie stanowiło dla niego dużego obciążenia. Bowiem osoby, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Zatem odszkodowanie zostanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń. Dużo dotkliwsze kary wynikają z ustawy o rachunkowości oraz kodeksu karnego skarbowego.

Konsekwencje dla biura i jego pracowników

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 77) kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

  • 1.nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
  • 2.niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych
  • - podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Także przepisy kodeksu karnego skarbowego (art. 9 § 3) regulują, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe ponoszą odpowiedzialność również te osoby, które prowadzą sprawy gospodarcze innego podmiotu, a więc także pracownicy biura rachunkowego.

Ponadto do działalności biur rachunkowych ma zastosowanie art. 303 kodeksu karnego, zgodnie, z którym: Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czytaj więcej na temat księgowości w firmie
Kiedy i w jaki sposób można poprawić błędy na fakturze
Warunkiem wiarygodności dowodów księgowych jest rzetelne ich sporządzanie, a w razie konieczności - ich niezwłoczna korekta.
Co jest uznawane za dowód księgowy
Na początku warto skupić się nad wymogami prawnymi warunkującymi traktowanie dokumentu potwierdzającego zaistniałe zdarzenie gospodarcze.
Dokumentacja firmowa: jak długo i w jaki sposób ją archiizować?
W zależności od zawartych w dokumentach danych należy przechowywać je od 5 do 50 lat.
firma, rachunkowość, księgowość
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
magda515
193.239.80.* 2012-10-07 12:47
KsięgoWEJ? To KsięgoWY błędów nie popełnia? śmiech, i żal. Jednym bezrozumnym sformułowaniem utrwalacie najgorsze stereotypy. I potem się dziwimy dlaczego kobiecie rekrutowanej na to stanowisko proponuje sie 2 razy mniejszą stawkę niż mężczyźnie.. a potem juz w pracy kobieta się musi 2 razy bardziej starać, niż kolega z biurka obok, bo przecież mężczyzna lepiej pracuje juz z racji faktu bycia MĘŻCZYZNĄ..
(kwasik)
83.14.190.* 2011-09-29 15:49
A jak zatrudnia księgowego to za nic nie odpowiada?
fan tastic
178.36.87.* 2011-09-23 09:09
za dekretowanie czyli wpisywanie w rubryki - rownie dobrze mozna ustalic z doradca podatkowym typy dokuemntów i odpowiednia interpretacje ich w ksiegowosci /rubryczki/ i zlecic ich wykonywanie pracownikowi administracyjnemu w firmie ...
co jakis czas doradca podatkowy adytuje ksiegowsc

RYZYKO beldy takie samo ....
Zobacz więcej komentarzy (4)