Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wracają ulgi na kształcenie młodocianych

0
Podziel się:

Od 10 lipca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów szkolenia młodocianych pracowników, które w całości pokrywać będzie budżet państwa. Pieniądze na szkolenie młodocianego pracownika wypłaci gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tego pracownika.

Od 10 lipca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów szkolenia młodocianych pracowników.
Przypomnijmy, iż od 1 stycznia br. pracodawcy, na skutek nowelizacji ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - utracili możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia młodocianych pracowników.

Nowe przepisy w miejsce wspomnianych ulg podatkowych wprowadzają dofinansowanie kosztów szkolenia młodocianych, które w całości pokrywać będzie budżet państwa. Pieniądze na szkolenie młodocianego pracownika wypłaci gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tego pracownika.

Zmiany w zasadach finansowania szkoleń najmłodszych pracowników wprowadziła ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 145, poz. 1532).

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania na jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

· w przypadku nauki zawodu:
4 587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące
7 645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
· w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy:
240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania od 1 stycznia 2005 roku będą podlegały waloryzacji.

Należy podkreślić, iż dofinansowanie należy się jedynie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
· pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach
· młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto pracodawca, który chce otrzymać dofinansowanie - powinien wystąpić o jego przyznanie w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
W tym celu należy sporządzić wniosek i dołączyć do niego kopie:
· dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji przez prowadzącego szkolenie
· umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
· dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki i zaliczenie końcowego egzaminu.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

W przypadku, gdy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.
Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie będzie przysługiwało z tytułu kosztów kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte po dniu 31 grudnia 2003 r., oraz tych młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)