Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Czy firma musi mieć osobne konto?

Czy firma musi mieć osobne konto?

Takie pytanie często zadają sobie osoby fizyczne zakładające indywidualną działalność gospodarczą.

Wymóg posiadania firmowego konta bankowego nakłada na wszystkich przedsiębiorców ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ustawy dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

- stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz

- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy ZOBACZ TAKŻE:

Banki zarabiają na niewiedzy firm
oszczędnościowo-kredytowej może realizować ten obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

I to tyle, jeśli chodzi o firmowy rachunek bankowy. Pozostałe przepisy obligują przedsiębiorców do regulowania swoich zobowiązań w formie przelewu, nie precyzując, z jakiego konta.

Przepis art. 61 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926) mówi, iż zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Polecenie przelewu stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają ww. warunki.

Przepisu tego nie stosuje się:

- do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

- gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi

- do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów .

Zgodnie z art. 47 ust. 4b Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887) płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek na:

- ubezpieczenia społeczne

- ubezpieczenie zdrowotne

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.

Gotówką płacić mogą jedynie płatnicy - osoby fizyczne, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Do założenia firmowego rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- zaświadczenie o REGON firmy

- zaświadczenie o NIP

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ - PRZEWODNIK KROK PO KROKU!

 

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Vandoor
212.122.207.* 2007-09-04 12:49
Bzury art 22 mówi wyłącznie o dokonywaniu lub przyjmowaniu płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy ale nie mówi nic o "fimowym" koncie bankowym czy też nakazie jego posiadania. To przedsiębiorca decyduje jakie konto użyje do przelewów